Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel Özçırpan, Çiğdem
dc.contributor.authorAtasever, İlknur
dc.date.accessioned2022-02-04T06:55:48Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.date.submitted2022-01-13
dc.identifier.citationAtasever, İ. İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25824
dc.description.abstractThis research was carried out as a methodological research to develop a measurement tool to determine the perception of privacy in women diagnosed with infertility. The thesis work was carried out in two stages. In the first phase, a scale item pool was created in line with the data obtained by making observations and in-depth individual interviews with the qualitative research method. Qualitative data was collected through observation and in-depth individual interviews by using the “Semi-Structured Observation Form” and “Semi-Structured Interview Form for Women Diagnosed with Infertility” at Hacettepe University Faculty of Medicine IVF unit, Etlik Zübeyde Hanım Gynecology Training and Research Hospital IVF unit and Gürgan Clinic IVF unit between December and June 2020. In the second phase, the validity-reliability analyses were performed via the quantitative research method by using the quantitative research method. Quantitative data of the research was collected to analyze the validity and reliability of the "Perception of Privacy Scale for Women Diagnosed with Infertility" developed within the scope of this research between April-September 2021 at Gürgan Clinic IVF unit. The scale form for the pre-application was performed with 30 volunteer women who were being treated at Hacettepe University Faculty of Medicine IVF unit. The data with the scale accomplished the last version after the pre-application was collected with 150 women who were being treated at the Gürgan Clinic IVF center, and exploratory factor analysis was applied to these data. The data with the scale formed as a result of exploratory factor analysis were collected from 150 women again and confirmatory factor analysis of the scale was performed. As a result of confirmatory factor analysis, the scale with 37 items was finalized. To increase the proof of the scale's reliability, the scale was applied to a new study group of 70 people twice with an interval of 3 weeks. After factor analysis, the factor loads of the items were determined as between 0,30 and 0,87, and the scale was specified with a single-factor structure with an eigenvalue above 1,00 and explaining 45,188% of the total variance. According to the confirmatory factor analysis findings; the single-factor structure of the scale was stated as valid and its model-data fit was sufficient. The item-total score correlations of the scale were ranged from 0,339 to 0,809 and its total Cronbach's alpha coefficient as 0,949 were found and these values were highly reliable for internal consistency. According to the test-retest results; the Scale of Perception of Privacy in Women Diagnosed with Infertility did not change over time. Consequently, the scale was determined as a valid and reliable measurement tool in determining the perception of privacy of women diagnosed with infertility.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectİnfertilitetr_TR
dc.subjectkadıntr_TR
dc.subjectmahremiyettr_TR
dc.subjectölçektr_TR
dc.subjectgeçerliliktr_TR
dc.subjectgüvenilirliktr_TR
dc.titleİnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma; infertilite tanısı alan kadınlarda mahremiyet algısının belirlenmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla metodolojik bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması, iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada; nitel araştırma yöntemi ile gözlem ve derinlemesine bireysel görüşmelerden elde edilen veriler kullanılarak ölçek madde havuzu oluşturulmuştur. Nitel veriler; Aralık- Haziran 2020 tarihleri arasında, “Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu” ve “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlar İçin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak Hacettepe Üniversitesi Tüp Bebek Ünitesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ve Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde toplanmıştır. İkinci aşamada, nicel araştırma yöntemi kullanılarak “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin” geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Nicel veriler, Nisan-Eylül 2021 tarihleri arasında, “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve araştırma kapsamında geliştirilen “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği” ile Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde toplanmıştır. Ön uygulama için ölçek formu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 30 gönüllü kadına uygulanmıştır. Ön uygulama sonrası son şekli verilen ölçek ile Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi görmekte olan 150 kadından veri toplanmış ve bu verilere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu oluşan ölçek ile 150 kadından tekrar veri toplanmış ve ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 37 maddeli ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik kanıtını artırmak üzere 70 kişilik yeni bir çalışma grubuna 3 hafta arayla ölçek iki kez uygulanmıştır. Faktör analizi sonrası maddelerin faktör yüklerinin 0,30 ile 0,87 arasında olduğu ve ölçeğin toplam varyansın %45,188’ini açıklayan özdeğeri 1,00’in üzerinde olan tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi bulgularına göre; ölçeğin tek faktörlü yapısının geçerli ve model-veri uyumunun yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonlarının 0,339 ile 0,809 arasında değiştiği, ölçeğin toplam Cronbach’s alfa katsayısının 0,949 olduğu ve bu değerlerin iç tutarlılık için yüksek güvenirlikte olduğu bulunmuştur. Test-tekrar test sonuçlarına göre; İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin zamana karşı değişmediği görülmüştür. Sonuç olarak; ölçeğin, infertilite tanısı alan kadınların mahremiyet algısının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentDoğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-09T06:55:48Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record