Show simple item record

dc.contributor.advisorFisunoğlu, Mehmet
dc.contributor.authorAlması, Negin
dc.date.accessioned2022-01-28T09:02:25Z
dc.date.issued2022-01-26
dc.date.submitted2021-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25805
dc.description.abstractIn recent years, the decline in the average age of puberty has important public health, clinical, and social implications. The aim of the present study is to determine the nutritional status and appetite-related peptids in girls diagnosed with premature thelarche. Forty-four girls aged 4- 8 years who were diagnosed with premature thelarche (PT) and thirty-three age-matched healthy controls were included in the study. The participant’s general characteristics, physical activity, and eating habits were asked by using a questionnaire. Dietary intake of participants were assessed using a 24-hour recall and food frequency questionnaire. Anthropometric measurements and bioelectrical impedance analysis of the participants were taken and blood samples were collected. At the end of the study; It was determined that the PT group more often tended to purchase food from school canteen (p< 0.05). Bodyweight, height, body mass index, body fat mass, lean body mass, lean body mass index, upper mid-arm circumference, and basal metabolic rate of PT group was higher than control group (p< 0.05). Daily consumption of dairy and fat group were significantly higher in PT group (p< 0.05). Daily intake of energy (kcal), carbohydrate, protein, and fat were statistically higher in the PT group compared with the control group (p<0.01). Serum leptin (p<0.001), nesfatin-1 (p=0.001), and orxein A (p<0.001) levels were significantly higher in PT and group. However, there were no differences between the groups for serum ghrelin levels (p>0.05). The results of this study indicate that excessive dietary energy intake and obesity are likely to effect on PT pathogenesis and pubertal development. Furthermore, our findings suggest that nesaftin-1 and orexin A levels may have a similar effect of leptin in the initiation of puberty. For calrifying the role of nutrition on puberty further prospective and large-scale studies are needed. Also, future studies are recommended to examine the relationship between nesfatin-1 and orexin A levels with the age of onset of puberty.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErken pubertetr_TR
dc.subjectDiyet
dc.subjectLeptin
dc.subjectNesfatin-1
dc.subjectOreksin A
dc.titlePrematüre Telarşlı Çocukların Besin Tüketim Durumları ve İştah ile ilgili Parametrelerin Değerlendirmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetErgenliğin zamanlanmasının erken yaşlara kayması son yıllarda daha sık görülen ve önemli halk sağlığı, klinik ve sosyal sonuçlar içeren bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, erken puberte tanısı almış çocuklarda beslenme durumunun belirlenerek, ergenliğin başlamasında rol oynadığı düşünülen iştah ile ilgili peptid seviyelerinin tespit edilmesidir. Çalışmaya, 4-8 yaş arasında prematüre telarş (PT) tanısı alan 44 kız çocuk ile 33 yaş uyumlu sağlıklı kız çocuğu dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan çocukların sosyodemografik özellikleri, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları durumlarını belirlemek için yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Besin tüketim durumlarını saptamak için 24 saatlik besin tüketim kaydı ve besin tüketim sıklığı alınmıştır. Çocukların antropometrik ölçümleri ve biyoelektrik impedans analizi ölçülmüş ve kan örnekleri toplanmıştır. Çalışma sonunda; PT grubunun vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kütle indeksi, vücut yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi, yağsız vücut kütle indeksi, üst orta kol çevresi ve bazal metabolik hızı kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). PT grubunun günlük süt ve süt ürünleri tüketimleri ile yağ tüketimleri fazla bulunmuştur (p<0.05). PT grubu bireylerinin diyetle günlük aldıkları enerji (kkal), karbonhidrat, protein ve yağ miktarları kontrol gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur (p<0.01). Serum leptin (p<0.001), nesfatin (p=0.001) ve orkesin A (p<0.001) düzeyleri PT grubu bireylerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Her iki grubun serum ghrelin düzeyleri benzer bulunmuştur (p>0.05). Sonuç olarak bu çalışmada enerji alımındaki artış ve obezitenin PT patogenezi ve pubertal gelişimi üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, leptine benzer şekilde, nesfatin-1 ve oreksin A düzeylerinin puberte başlangcı üzerinde etkisi olduğunu düşündürmektedir. Beslenmenin puberte ile ilişkisinin daha iyi anlaşabilmesi için daha fazla prospektif ve geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. Buna ek olarak, nesfatin-1 ve orexin A düzeyleri ile puberte başlangıç yaşı arasındaki ilişkinin incelenmesi için daha fazla çalışmaya gerek duyulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-02T09:02:25Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record