Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzarslan, Bahadır Bumin
dc.contributor.authorUlutaş, Fatma
dc.date.accessioned2022-01-21T08:30:22Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-05
dc.identifier.citationMLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25781
dc.description.abstractToday, the most important document regarding the law of treaties is the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Although the Vienna Convention on the Law of Treaties defines "treaty" as an "international agreement governed by international law" in essence, the conditions under which an agreement is governed by international law is not regulated within the provisions of the Convention. However, the International Law Commission interprets the expression "governed by international law" to include the element "intention to create rights and obligations under international law". In this context, it cannot be said that in international law every agreement to which states and international organizations are parties is governed by international law and has the quality of a treaty. Agreements that are considered not legally binding by states and international organizations and that do not create legal rights and obligations between their parties are also concluded. Such agreements are referred to as "non-legally binding agreement", "MOU", "gentlemen's agreement", “politically and morally binding agreement” and “soft law” in the doctrine and practices of states. The aim of this study is to reveal the nature of such agreements, their results and the criteria that enable them to be distinguished from treaties. In determining the nature of these agreements, which are considered to be not legally binding, the interpretations of the International Law Commission, the views in the doctrine, international judicial decisions and especially the practices of states and international organizations have been taken into consideration.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAntlaşmatr_TR
dc.subjectHukuken bağlayıcı olmayan anlaşma
dc.subjectMOU
dc.subjectCentilmenler anlaşması
dc.subjectSiyasi ve ahlaki olarak bağlayıcı anlaşma
dc.subjectYumuşak hukuk
dc.titleUluslararası Hukuk Açısından Hukuken Bağlayıcı Olmayan Anlaşmalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde antlaşmalar hukukuna ilişkin en önemli belge, 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’dir. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi “antlaşma”yı özünde “uluslararası hukuka tabi bir uluslararası anlaşma” şeklinde tanımlamakla birlikte bir anlaşmanın hangi koşullar altında uluslararası hukuka tabi olacağı Sözleşme’nin hükümleri içerisinde düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, Uluslararası Hukuk Komisyonu “uluslararası hukuka tabi” ifadesini “uluslararası hukukta haklar ve yükümlülükler yaratma niyeti” unsurunu içerecek şekilde yorumlamaktadır. Bu çerçevede uluslararası hukukta devletlerin ve uluslararası örgütlerin tarafı olduğu her anlaşmanın uluslararası hukuka tabi olduğu ve bir antlaşma niteliğinde olduğu söylenemez. Devletler ve uluslararası örgütler tarafından hukuken bağlayıcı olmadığı kabul edilen, tarafları arasında hukuki haklar ve yükümlülükler yaratmayan anlaşmalar da akdedilmektedir. Bu tür anlaşmalar doktrinde ve devletlerin uygulamalarında “hukuken bağlayıcı olmayan anlaşma”, “MOU”, “centilmenler anlaşması”, “siyasi ve ahlaki olarak bağlayıcı anlaşma” ve “yumuşak hukuk” gibi isimlerle anılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu tür anlaşmaların niteliğini, sonuçlarını ve antlaşmalardan ayırt edilmelerini sağlayan ölçütleri ortaya koymaktır. Hukuken bağlayıcı olmadıkları kabul edilen bu anlaşmaların niteliğinin belirlenmesinde Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun yorumları, doktrinde yer alan görüşler, uluslararası yargı kararları ve özellikle devletler ile uluslararası örgütlerin uygulamalarından hareket edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-21T08:30:22Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record