Show simple item record

dc.contributor.advisorÜLGER, ÖZLEM
dc.contributor.authorÖZTÜRK EWAIDA, AYŞE NUR
dc.date.accessioned2022-01-20T07:05:49Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25776
dc.description.abstractAlthough the muscle inhibition technique and myofascial relaxation technique applied to the suboccipital muscles have been shown to be effective in increasing hamstring flexibility, there are no studies on the effect of C1-C2 manipulation on hamstring muscle flexibility. It is thought that the same effect will occur with the manipulation technique applied to the C1-C2 vertebrae. The aim of this study is to investigate the acute effect of C1-C2 manipulation on hamstring muscle flexibility. Individuals that compliance with the inclusion criteria were divided to two groups: 25 individuals (X±SD; age= 27.48±3.56 years; BMI= 24.81±2.97 kg/m2) with hamstring muscle flexibility loss and C1-C2 dysfunction and 25 individuals (X±SD; age= 27.88±4.33 years; BMI= 24.47±2.58 kg/m2) with hamstring muscle flexibilty loss and no C1-C2 dysfunction. Active knee extension test, passive straight leg raise test and sit-reach test, which are used to evaluate the shortness of hamstring muscles, were evaluated in both groups before and after the intervention. The intervention was performed in the position where the individuals were lying on their back and their eyes were closed. Age, gender and body mass index distributions of the groups were homogeneous (p>0.05). When the changes before and after the intervention were compared within group, a statistically significant difference was found (p<0.001), and when compared between groups, no statistically significant difference was found (p>0.05). In our study, the increase in hamstring muscle flexibility as a result of C1-C2 manipulation supports the idea that suboccipital muscles and hamstring muscles are connected with a single fascia and that spinal manipulation has mechanisms of action such as biomechanical, muscular reflexogenic and muscle tone. In conclusion, C1-C2 manipulation can be offered as a treatment option in individuals with hamstring muscle flexibility loss and can be used as a supportive approach to other physiotherapy rehabilitation methodstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjecthamstringtr_TR
dc.subjectesneklik kaybıtr_TR
dc.subjectsüperfisyel fasyatr_TR
dc.subjectatlantooksipital eklemtr_TR
dc.subjectspinal manipülasyontr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleC1-C2 Manipülasyonunun Hamstring Esnekliği Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSuboksipital kaslara uygulanan kas inhibisyon tekniği ve myofasyal gevşetme tekniğinin hamstring esnekliğini arttırmada etkili olduğu gösterilmiş olmasına rağmen C1-C2 manipülasyonunun hamstring kas esnekliği üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. C1-C2 vertebralarına uygulanan manipülasyon tekniğiyle de aynı etkinin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı C1-C2 manipülasyonunun hamstring kas esnekliği üzerindeki akut etkisini araştırmaktır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan bireyler hamstring kas esneklik kaybı olan ve C1- C2 disfonksiyonu olan 25 kişi (X±SD; yaş= 27,48±3,56 yıl; VKİ= 24,81±2,97 kg/m2) ve hamstring kas esneklik kaybı olan ve C1-C2 disfonksiyonu olmayan 25 kişi (X±SD; yaş= 27,88±4,33 yıl; VKİ= 24,47±2,58 kg/m2) olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Her iki grupta da müdahale öncesi ve müdahale sonrası olmak üzere hamstring kaslarının kısalık değerlendirmesi için kullanılan aktif diz ekstansiyonu testi, pasif düz bacak kaldırma testi ve otur-uzan testi değerlendirildi. Müdahale, bireyin sırtüstü yattığı ve gözlerinin kapalı olduğu pozisyonda uygulandı. Grupların yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi dağılımları homojendi (p>0.05). Müdahale öncesi-müdahale sonrası değişimler grup-içi karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001), gruplararası karşılaştırıldığında ise istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Çalışmamızda, C1-C2 manipülasyonu sonucu hamstring kas esnekliğinde artışın görülmesi, suboksipital kaslar ile hamstring kaslarının tek bir fasya ile bağlantılı olduğu düşüncesini ve spinal manipülasyonun biyomekanik, musküler refleksojenik, kas tonusu gibi etki mekanizmalarının olduğu görüşünü destelemektedir. Sonuç olarak, C1-C2 manipülasyonu hamstring kas esneklik kaybı olan bireylerde bir tedavi seçeneği olarak sunulabilir ve diğer fizyoterapi-rehabilitasyon yöntemlerine destekleyici bir yaklaşım olarak kullanılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-07-25T07:05:49Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record