Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Özkul
dc.contributor.authorSevinç, Ahmet
dc.date.accessioned2022-01-17T12:00:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25768
dc.descriptionAtatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursu alınarak yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study called " Northwestern Bursa Tales", 61 fairy tale texts compiled from the source people living in Bursa city and its villages were examined. In this study, the structure, type and motif features of the tales were analyzed. The tales were compiled with the video recording system, by carefully selecting the source people and interviewing them in person. Tales were determined by separating the folk narratives that had the characteristics of fairy tales from the folk narratives compiled in the Bursa area. For this purpose, the study is divided into three parts and in the Introduction; The research purpose and importance of Bursa fairy tale tradition is mentioned. In the first chapter, the concept of fairy tales, the characteristics of the tales and the elements in the tales are explained with examples. In the second part, the socio-cultural characteristics of Bursa, which is our research area; It has been put forward based on its historical, demographic and economic structure, and then the thesis studies on Bursa have been included. In the third chapter, the formal elements of Bursa tales, the elements of folk culture and the structural analysis of the digressions are given. Then, the type classification of the compiled fairy tale texts was made and the motif elements were determined. In the conclusion part, the narrator-audience context of Bursa province was evaluated by comparing it functionally according to socio-cultural characteristics. Finally, in the appendices, the tale texts are listed according to their dialect characteristics. At the end of this sequence, a dictionary consisting of words specific to the region and dialect features in the tale texts has been prepared.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectMasal
dc.subjectMotif
dc.subjectFolklor
dc.subjectDerleme
dc.titleKuzeybatı Bursa Masallarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet"Kuzeybatı Bursa Masalları" adlı bu çalışmada Bursa şehrinde ve köylerinde yaşayan kaynak kişilerden derlenen 61 masal metni incelenmiştir. Bu incelemede masalların yapı, tip ve motif özellikleri tahlil edilmiştir. Kaynak kişiler özenle seçilerek ve bizzat görüşülerek masallar video kayıt sistemi ile derlenmiştir. Bursa sahasında derlenen halk anlatılarından masal özelliklerini taşıyanlar ayırılarak masallar tespit edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışma üç bölüme ayrılmış ve Giriş kısmında; Bursa masal geleneğinin araştırma amacı ve önemine değinilmiştir. Birinci bölümde masal kavramı, masalların özellikleri ve masallarda yer alan unsurlar, örneklerle açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırma alanımız olan Bursa ilinin sosyo-kültürel özellikleri; tarihî, demografik ve ekonomik yapısından yola çıkarak ortaya konulmuş, ardından Bursa üzerine hazırlanan tez çalışmalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Bursa masallarının formel unsurları, halk kültürü unsurları ve arasözlerinin yapısal incelemesine yer verilmiştir. Ardından derlenen masal metinlerinin tip tasnifi yapılarak motif unsurları tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde Bursa ilinin anlatıcı-dinleyici bağlamı, sosyo-kültürel özelliklere göre işlevsel açılardan karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Son olarak ekler kısmında ağız özelliklerine göre masal metinleri sıralanmıştır. Bu sıralama sonunda masal metinlerinde geçen yöreye ve ağız özelliklerine özgü kelimelerden oluşan bir sözlük hazırlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-22T12:00:15Z
dc.fundingDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record