Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Nadire Şule
dc.contributor.authorKuşçuoğlu, Ayşegül
dc.date.accessioned2022-01-11T08:14:13Z
dc.date.issued2022-01-06
dc.date.submitted2021-12-27
dc.identifier.citationHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Grafik Anasanat Dalı 6 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUK KİTAPLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR ÖRNEK UYGULAMA Ayşegül KUŞÇUOĞLU Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25753
dc.description.abstractSustainability is a topic that has come to the fore in the world and in our country recently. The idea of a sustainable life, which includes the borders of the world and future generations, has become increasingly important. Since the 1970s, studies on sustainability and environmental education have been carried out in the world and in Turkey. However, although this issue is tried to be carried out at the level of international cooperation and governments, it should turn into a common culture in the society. Considering the increasing population and consumption power of the world, human beings need to take a sensitive approach to the issue individually and base their way of life on these foundations. In this context, we cannot accept children as detached from the environment and society in which we live. In this study, it is aimed to design books that will enable children to be included in this process through illustrated children's books, both knowing their environment and accessing information that will raise awareness about environmental issues, based on the issues within the scope of sustainability. “The pleasure of reading; whether it is an adult or a child, socio-economic environment and cultural factors determine it. Children's mental, physical, environmental, etc. they tend to develop a reading culture in line with their needs” (Yavuzer, 2018, p.190). The concept of sustainability is one of the most important issues affecting societies in social, economic and environmental terms. In the first part of the study, the development process, definition, importance and value of the concept of sustainability were investigated. Under the title of the importance and value of sustainability, the boundaries of the world and environmental problems, renewable energy, recycling and social inclusion were examined. Sustainability and Environmental education issues in the world and in Turkey are mentioned. The importance of environmental education to create a sustainable society, the relationship between children and the environment, are examined under the titles of ecological literacy. In the second part, a target audience was determined in order to understand children's perspectives and to develop a healthier communication language with children while constructing stories, and the developmental characteristics of children in this age group were examined in detail. Under the title of storytelling in children's literature, research has been conducted on how the main elements such as subject, character creation, plot, language and expression; message (main idea) should be in picture children's books. Since children aged 4-6 are in pre-school period, certain elements such as character development, typography, colour and techniques used, page design are discussed, considering that storytelling in children's books is important in terms of illustration and creating a visual language as well as literary. In the next chapter, the subjects that can be considered within the scope of ecological footprint in children's books are researched. These can increase children's awareness of sustainability; it consists of topics related to carbon footprint, water footprint, food consumption, renewable energy, recycling and reuse of objects. In the third part of the study, a research was conducted on the evaluation criteria in children's books and accordingly, the books published by different publishers on the concept of sustainability were examined. Selected books; The topics covered are discussed in terms of literary and visual expression language in line with the theoretical studies done in the previous chapters. In the fourth and last part, choosing renewable energy created a story and recycling topics within the scope of sustainability and the book application "Ece's Balloon Journey" was designed. The stages of storytelling, illustration and the formation of the book as a whole are examined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİllüstrasyontr_TR
dc.subjectÇocuk
dc.subjectResimli çocuk kitapları
dc.subjectGrafik tasarım
dc.subjectSürdürülebilirlik
dc.subjectÇevre
dc.subjectÇevre eğitimi
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.title6 Yaş ve Üzeri Çocuk Kitapları için Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde Bir Örnek Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSürdürülebilirlik son zamanlarda dünyada ve ülkemizde sıkça gündeme gelen bir konudur. Dünyanın sınırları, gelecek nesilleri de kapsayan sürdürülebilir bir yaşam düşüncesi giderek önem kazanmıştır. 1970’lerden beri Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik ve çevre eğitimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu konu uluslararası işbirliği ve hükümetler düzeyinde yürütülmeye çalışılsa da toplumda ortak bir kültüre dönüşmesi gerekmektedir. Dünyanın artan nüfusu ve tüketim gücü düşünüldüğünde insanoğlunun bireysel olarak konuya duyarlı bir yaklaşımda bulunması ve yaşam şeklini bu temeller üzerine oturtması gerekmektedir. Bu bağlamda çocukları da yaşadığımız çevreden ve toplumdan kopuk kabul edemeyiz. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik kapsamındaki konulardan yola çıkılarak, resimli çocuk kitapları aracılığıyla çocukların da bu sürece dahil edilmesi hem çevresini tanıması hem de çevresel konulara duyarlılık geliştirecek bilgiye ulaşmasını sağlayacak kitaplar tasarlamak amaçlanmaktadır. “Okuma zevkini; ister yetişkin ister çocuk olsun sosyo-ekonomik çevre ve kültürel faktörler belirler. Çocuklar zihinsel, bedensel, çevresel vb. ihtiyaçları doğrultusunda bir okuma kültürü geliştirme eğilimindedirler” (Yavuzer, 2018, s.190). Sürdürülebilirlik kavramı da sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda toplumları etkileyen en önemli konuların başında gelmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde sürdürülebilirlik kavramının gelişim süreci, tanımı, önemi ve değeri araştırılmıştır. Sürdürülebilirliğin önemi ve değeri başlığı altında dünyanın sınırları ve çevresel sorunlar, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık konuları incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve Çevre eğitimi konularına değinilmiştir. Sürdürülebilir toplum yaratmak için çevre eğitiminin önemi, çocuklar ve çevre ilişkisi, ekolojik okur yazarlık başlıkları altında incelenmiştir. İkinci bölümde, çocukların bakış açısını anlamak ve hikaye kurgularken çocuklarla daha sağlıklı bir iletişim dili geliştirebilmek amacıyla bir hedef kitle belirlenmiş ve bu yaş grubundaki çocukların gelişimsel özellikleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Çocuk edebiyatında hikaye anlatımı başlığı altında konu, karakter yaratma, olay örgüsü, dil ve anlatım, ileti (ana fikir) gibi ana unsurların resimli çocuk kitaplarında nasıl olması gerektiği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 4-6 yaş dönemi çocuklar okul öncesi dönem olduğundan çocuk kitaplarında hikaye anlatımının edebi açıdan olduğu kadar resimleme ve görsel bir dil oluşturma açısından da önemli olduğu düşünülerek karakter geliştirme, tipografi, renk ve kullanılan teknikler, sayfa tasarımı gibi belli başlı unsurlar ele alınmıştır. Bir sonraki başlıkta ise çocuk kitaplarında ekolojik ayak izi kapsamında ele alınabilecek konular araştırılmıştır. Bunlar sürdürülebilirlik ile ilgili çocukların farkındalığını artırabilecek; karbon ayak izi, su ayak izi, gıda tüketimi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve nesnelerin yeniden kullanımıyla ilgili konulardan oluşmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde çocuk kitaplarında değerlendirme ölçütleri üzerine araştırma yapılmış ve buna göre sürdürülebilirlik kavramı üzerine farklı yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplar incelenmiştir. Seçilen kitaplar; ele alınan konular, edebi açıdan ve görsel anlatım dili bakımından daha önceki bölümlerde yapılan kuramsal çalışmalar doğrultusunda ele alınmıştır. Dördüncü ve son bölümünde sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm konuları seçilerek hikaye oluşturulmuş ve “Ece’nin Balon Yolculuğu” isimli kitap uygulaması tasarlanmıştır. Hikaye anlatımı, resimleme ve bütün olarak kitabın oluşum aşamaları incelenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcık Erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-16T08:14:13Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record