Show simple item record

dc.contributor.advisorSerdar, Odacı
dc.contributor.authorŞahin, Duran Eren
dc.date.accessioned2021-11-26T11:34:33Z
dc.date.issued2021-11-26
dc.date.submitted2021-09-21
dc.identifier.citationRamachandran, V. (2019). Öykücü Beyin. (A. C. Çevik, Çev.) İstanbul: Alfa Yayıncılıktr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25655
dc.description.abstractŞAHİN, Duran Eren. Synesthesia in the poems of Küçük İskender. Master’s Thesis, Ankara, 2021. Synesthesia, in one way, is described as a sense complexity, and in another way it is accepted as a medical anomaly. The word comes from the combination of two Greek words “Sin” and “Asisthesis”. These words that mean “together” and “emotion/sense/feeling” respectively, show us the etymological construct of the concept of synesthesia. The concept of synesthesia stands out as a field that has been discussed since the Ancient Greek, and a field that has been the focus of research lately, due to the increased number of brain studies and the advancement of the medical technology. This concept has been discussed and studied even in the first ages, although in a primitive way, has been pushed aside for a long time due to the rational world view and the deterministic perception of the Age of Enlightenment However, in the 19th century, the romanticism movement that has been led by the romantics helped the concept to come into fashion once again. Besides German romantics, great and bohemian poets of the age such as French Charles Baudelaire and Arthur Rimbaud are among the best known synesthetes. Küçük İskender on the other hand is an important constituent of the Turkish poem after 1980. İskender, whose first poems have been publilshed in Adam Sanat magazine in 1985, have signalled the novel approach he will bring to Turkish poem by his book “Gözlerim Sığmıyor Yüzüme” that has been published in 1988. The poem, who is known as a pioneer of the style known as “Underground Literature” in Turkish poem, begins building the wall of the style brick by brick with his striking use of the language, novel imaginative world and by inviting the street to the poem. In our thesis, we will find the metaphors of Küçük İskender which are created with a synesthete attitude, and try to determine the place of the concept of synesthesia in the poet’s universe of poems. The research question of the thesis is to establish the connection of synesthesia, which is on one hand perceived as a medical anomaly and on the other hand considered as a product of metaphysical-aesthetic effort, with the metaphors and imagery created by İskender in his poems. Due to scope of the thesis, not all poem books of Küçük İskender will be included in this study. Only certain poems of İskender that are related with the concept of synesthesia, and the poems that include metaphors that are created in parallel to this concept will be examined. At the end of the examination, it is intended to explain how these metaphors coincide with the the concept of synesthesia and the reasons behind it.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYeraltı edebiyatıtr_TR
dc.subjectİmgetr_TR
dc.subjectSinestezitr_TR
dc.subjectMetafortr_TR
dc.subjectKüçük İskendertr_TR
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleKüçük İskender Şiirlerinde Sinestezitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetŞAHİN, Duran Eren. Küçük İskender Şiirlerinde Sinestezi, Yüksek Lisans, Ankara, 2021. Sinestezi bir yanıyla duyu karmaşası olarak adlandırılırken bir yanıyla da tıbbi bir anomali olduğu söylenilir. Kelimenin kökeni Yunanca’daki ‘’Sin’’ ve ‘’Asisthesis’’ kelimelerinin ortaklığına dayanır. Sırayla, birlikte ve duygu/duyu/his anlamlarına gelen bu Yunanca kelimeler sinestezi kavramının etimolojik kurgusunu bize gösterir. Sinestezi kavramı, Antik Yunan’dan beri tartışılan ve günümüzde beyin çalışmalarının artması, tıp teknolojisinin gelişimiyle üzerine yoğunlaşılan bir alan olarak göze çarpar. İlk çağlarda dahi üzerine düşünülen ve ilkel de olsa üzerine incelemeler yapılan bu kavram, Aydınlanma Çağı’nın rasyonel dünya görüşü ve determinist algısı sebebiyle uzun bir süre kenara itilmiştir; ancak 19.yüzyılda ortaya çıkan ve başını Alman romantiklerinin çektiği romantizm akımı, kavramın yeniden revaçta olmasına kaynaklık etmiştir. Alman romantiklerinin yanı sıra çağın büyük ve bohem şairleri, Fransız Charles Baudelaire ve Arthur Rimbaud gibi isimler bilinen en ünlü sinestetlerden bazılarıdır. küçük İskender ise, 1980 sonrası Türk şiirinin önemli yapıtaşlarındandır. İlk şiirleri 1985 yılında Adam Sanat dergisinde yayımlanan İskender, 1988 yılında yayımlanan ‘’Gözlerim Sığmıyor Yüzüme’ ’adlı kitabıyla Türk şiirine getireceği özgün soluğun sinyallerini vermeye başlar. ‘’Yeraltı Edebiyatı’’ olarak bilinen tarzın Türk şiirinde başlatıcılarından sayılan şair, çarpıcı dil kullanımı, kendine has imgesel dünyası ve sokağı şiire davet etmesiyle bu tarzın duvarını tuğla tuğla örmeye başlar. Tezimizde Küçük İskender’in şiirlerinde kullandığı metaforların sinestet tavırla oluşturulanları bulunacak ve sinestezi kavramının şairin şiir evrenindeki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır. Tıbbi olarak bir anomali olarak algılanan öbür yanıyla metafizik-estetik çabanın ürünü de sayılan sinestezi, İskender’in şiirlerinde oluşturduğu metafor ve imgeler ile olan bağının açığa çıkarılması tezin esas sorunsalı belirlenmiştir. Tezin kapsamı gereği; Küçük İskender’in bütün şiir kitapları bu incelemeye dâhil olmayacaktır. Şairin şiirlerinde sinestezi kavramıyla ilişkili olan ve bu kavram paralelinde yaratılan metaforların tespit edildiği kimi şiirler incelenecektir. İnceleme sonunda bu metaforların hangi nedenlerle sinestezi kavramına denk düştüğü açıklanmaya gayret edilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-11-26T11:34:33Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypenewspaper cuttingtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record