Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztop, Hülya
dc.contributor.authorYılmaz, Recep
dc.date.accessioned2021-10-21T11:03:50Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-20
dc.identifier.citationAkan, Y. ve Kaynak, S. (2008). Tüketicilerin Şikayet Dilekçesini Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-2, 1-19. Erişim: 15 Şubat 2019, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/35991 ANEC. (t.y.). Erişim: 02 Ağustos 2019, https://www.anec.eu/ Arslan, M. (2019). Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci. Erişim: 04 Eylül 2021, http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/birecik/files/T%C3%BCketici_Davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1_ve_T%C3%BCketici_Bilinci.pdf Avrupa Komisyonu. (2010): a) Germany. Erişim: 31 Ocak 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/national-consumer-organisations_de_listing_en_0.pdf b)United Kingdom. Erişim: 31 Ocak 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/national-consumer-organisations_uk_listing_0.pdf Avrupa Komisyonu. (2011). European Commissions Staff Working Paper Brüksel: Avrupa Komisyonu. Erişim: 11 Temmuz 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_empowerment_eu_2011_en.pdf Avrupa Komisyonu. (2017). Consumer Conditions Scoreboard (CCS). Luxembourg: Avrupa Komisyonu. Erişim: 22 Temmuz 2019, https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2017-edition_en Avrupa Komisyonu. (2018). 2018 Türkiye Raporu (SWD (2018) 153 nihai). Strazburg: Avrupa Komisyonu. Erişim: 30 Ocak 2019, https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/CEB/commission_country_reports/2018/2018_turkiye_raporu_tr.pdf Aydın, M. (1981). Ticaretin Düzenlenmesi ve Tüketicinin Korunması. Ankara: Yonca Matbaası. Aygen, G. (2005). A Study on the Developmental Issues of Consumer Protection In Turkey. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), 16-27. Erişim: 20 Şubat 2019, file:///D:/Users/46609923852/Downloads/138-298-1-SM%20(2).pdf Ayhan, S., İmamoğlu, Ö. ve Bilgehan, M. (Ağustos/2010). Tüketicinin Korunması ve Zararlarının Tazmin Edilmesi Hususunda Avrupa Birliği ve Üye Ülkelerdeki Sistem. Erişim: 20 Şubat 2019, https://www.ab.gov.tr/files/tuketici__2_.pdf Babaoğul, M., Şener, A. ve Sürgit E.B. (2010). An Assessment on Consumer Protection and The Consumer Awareness Level in Turkey. International Journal of Business And Management Studies, 2, 57-64. Erişim: 08 Şubat 2019, http://www.sobiad.org/ejournals/journal_ijbm/arhieves/2010_2/08muberra_babaogul.pdf Babaoğul, M. ve Altıok, N. (2007). Evrensel Tüketici Hakları. M. Babaoğlu ve A. Şener I (s.27-43). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi Bayazıt Hayta, A. (2007). Tüketicinin Korunmasında Tüketici Örgütlerinin Rolü ve Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 13-20. Erişim: 31 Ocak 2019, http://www.vizyon21y.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Gunler_Kuruluslar/Dunya_Tuketici_Haklari_Gunu/Tuketicinin_Korunmasinda_Tuketici_Orgutlerinin_Rolu_ve_Onemi.pdf BEUC. (t.y.). Erişim: 31 Ocak 2019, https://www.beuc.eu/ Bocock, R. (1997). Tüketim. Ankara: Dost Kitapevi. Canöz, N. (2011). Tüketiciyi Korumaya Yönelik Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Erişim: 13 Aralık 2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Citizens Advice England. (t.y.). Erişim: 31 Ocak 2019, https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/introduction-to-the-citizens-advice-service/ Citizens Advice Scotland. (t.y.). Erişim: 31 Ocak 2019, https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/about-us/ Consumer Focus. (t.y.). Erişim: 31 Ocak 2019, https://www.ukecc-services.net/ConsumerFocus.cfm Consumer International (t.y.). Erişim: 30 Temmuz 2019, https://www.consumersinternational.org/who-we-are/our-history/ Çakır, A. (2018). Amerikanınsesi. Erişim: 06.01.2019, https://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1_yelekliler_hareketi Dönmez, Z. (2016). Avrupa Birliği’nde Tüketici Hukuku Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Tüketicinin Korunması Modelleri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22/3, 953-968. Erişim: 07 Şubat 2019, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/333935 EUROCOOP. (t.y). Erişim: 31 Ocak 2019, http://www.eurocoop.coop/ Eymür, E. (1999). Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Tüketici Haklarının Korunması ve Tüketici Örgütleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erişim: 04 Mart 2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp European Consumer Centers Network. (t.y.). Erişim: 01 Ağustos 2019, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en Gök, G., Özen U. ve Yörük E. (2013). Knowledge And Attidutes of University Students On Consumer Rights. Procedia Social and Behaviorol Sciences, 106, 1656-1668. Erişim: 19 Şubat 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048118 Gökalp, Ş. (2004). Bir Toplum Kuruluşu Olarak Tüketici Örgütleri. TBB Dergisi, 55, 360-363. Erişim: 05 Şubat 2019, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-55-97 Gülmez, M. (2006). Pazarlama Yönü İtibariyle Bilinçli Tüketim ve Bilinçli Tüketiciye Yönelik Bir Saha Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 9(1-2), 153-178. Erişim: 11 Aralık 2019, http://sbmyod.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/142/136 Kanıbir, H. ve Saydan, R. (2006). Bilgi Çağında Bilgili Tüketim Toplumunu Arayış “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un Getirdikleri ve Ev Hanımlarının Bilgi Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 103-123. Erişim: 30 Ocak 2019, http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20838/223313 Kaplan, G. (2007). Tüketici Örgütleri Olgusu Türkiye’de Ürün-Hizmet-Tüketici İlişkisi Bağlamında Görünümleri. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Erişim: 13 Kasım 2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Kaptan, S. (1983). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Bilim Yayınevi. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karthıka, D. ve Dhanaraj, S. (2014). A Study on Consumers’ Awareness About The Functioning of Voluntary Consumer Organisations. Intercontinental Journal Of Marketing Research Revıew, V:2, I:12, s.52-62.Erişim: 18 Aralık 2019, http://icmrr.org/dec_2014/IJMRR/120214007.pdf Kayalı, F. (2008). Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyinin Tüketicinin Korunmasındaki Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. Erişim: 15 Mayıs 2021, http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/1989/F%c3%bcsun_Kayal%c4%b1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Kıvılcım, İ. (2015). AB’ye “Yüzde 99” Uyumluyuz; Peki Tüketici ve Tüketici Örgütleri Durumu Nasıl Yorumluyor?. İKV Değerlendirme Notu: İktisadi Kalkınma Vakfı. Erişim: 04 Şubat 2019, https://www.ikv.org.tr/images/files/ABYE%20YUZDE%2099%20UYUMLUYUZ%20PEKI%20TUKETICI%20VE%20TUKETICI%20ORGUTLERI%20DURUMU%20NASIL%20YORUMLUYOR.pdf Hacettepe Üniversitesi. (2019). Hacettepe Üniversitesi 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu. 2018-2019, s.72. Erişim: 22 Kasım 2019, http://sgdb.hacettepe.edu.tr/sayfa_dosyalari/raporlar/faaliyet/2018faaliyetraporu.pdf ICPEN. (t.y.). Erişim: 31 Temmuz 2019, https://www.icpen.org/ Ilgaz, M., Cihangir, D. ve Bozçağa, M.Ö. (2010). Tüketici Hakları ve Avrupa Birliği’nin Tüketici Politikası. İKV Değerlendirme Notu: İktisadi Kalkınma Vakfı. Erişim: 15 Şubat 2019, https://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/12-tuketici_haklari_ve_abnin_tuketici_politikasi_damla_cihanir-mart_2010.pdf Jayasubramania A ve Vaideke. (2012). A Study On Consumer Awareness And Attitude Towards Consumer Protection Measures. Indian Journal of Applied Research, V:1, I:12, s.29-31. Erişim: 05 Aralık 2019, https://www.academia.edu/6304420/A_Study_On_Consumer_Awareness_And_Attitude_Towards_Consumer_Protection_Measures Mucuk, İ. (1982). Tüketicinin Korunması Hareketi ve Bazı Yeni Gelişmeler. İktisat ve Sosyal Bilimler, C.III, S.1, s.107-113. Erişim: 04 Eylül 2001, https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/20444/1/3_1_8.pdf Nart S. (2008). Tüketici Haklarının Pazar Ortamındaki Fonksiyonelliği: Hak Arama Davranışı ve Bilgi, Bilinç, Tutum İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(10), 2-30. Erişim: 07 Şubat 2019, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/203493 Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özel, Ç. (2008). Hukuksal Açıdan Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Korunma Gerekliliğine İlişkin Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26, 287-299. Erişim: 29 Ocak 2019, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/303591 Sağnak, G. (1997). A Study on Consumer Movement and Consumer Protection in the Western Countries an Türkiye. Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi. Erişim: 13 Aralık 2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Sezgin, S. (2013). Tüketici Haklarının korunması Açısından Ülkemizdeki Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Yaklaşımları: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uygulamalarının İncelenmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İdari Uzmanlık Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara. Erişim: 13 Mart 2019, https://www.btk.gov.tr/uploads/thesis/tuketici-haklarinin-korunmasi-acisindan-ulkemizdeki-duzenleyici-ve-denetleyici-kurumlarin-yaklasimlari-bilgi-teknolojileri-ve-iletisim-kurumu-uygulamalarinin-incelenmesi-sorunlar-ve-cozum-onerileri.PDF Sirmen, L. (2013). Tüketici Hukukunun Amacı ve Özellikleri. Journal of Yaşar University, 8, 2465-2476. Erişim: 15 Şubat 2019, http://dergipark.gov.tr/jyasar/issue/19146/203219 Stiftung Warentest. (t.y.). Erişim: 05 Ağustos 2019, https://www.test.de/ Şahin, A. ve Demir, M.H. (2003). Avrupa Birliği’nin Tüketici Politikası ve Türkiye’ye Yansımaları. Review of Social, Economic & Business Studies, 3/4, 274-285. Erişim: 07 Şubat 2019, http://vizyon21y.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Gunler_Kuruluslar/Dunya_Tuketici_Haklari_Gunu/Avrupa_Birliginin_Tuketici_Politikasi_ve_Turkiyeye_Yansimalari.pdf Şahin, A. ve Kor, Ö. (2009). Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Tüketici Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Bir Araştırma. Anadolu Üniversite E-Arşiv, 9. Erişim: 05 Şubat 2019, https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/280/927734.pdf?sequence=1&isAllowed=y The Consumer Council. (t.y.). Erişim: 31 Ocak 2019, http://www.consumercouncil.org.uk/about-us Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. (2013). T.C. Resmi Gazete, 28835, 28 Kasım 2013. The European Consumer Consultative Group. (t.y). Erişim: 25 Temmuz 2019, https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/european-consumer-consultative-group-eccg_en The European Consumer Consultative Group. (2018). Polıcy Recommendatıons For A Safe And Secure Use Of Artıfıcıal Intellıgence, Automated Decısıon-Makıng, Robotıcs And Connected Devıces In A Modern Consumer World. Erişim: 25 Temmuz 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eccg-recommendation-on-ai_may2018_en.pdf Ticaret Bakanlığı (t.y.). Erişim: 30 Temmuz 2019, http://corum.gtb.gov.tr/evrensel-tuketici-haklari Ticaret Bakanlığı TKPGGM (2019). Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu. Ankara: Ticaret Bakanlığı TKPGGM. Tunalı, A. (2015). Türkiye’de Tüketici Sorunları: Yalova İlinde Yapılan Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova. Erişim: 13 Mart 2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Turan, A. ve Soygun, G. (1985). Dünya’da ve Türkiye’de Tüketicinin Korunması. Verimlilik Dergisi, 14:1, 66, 1985. TÜİK (2021). İstatistiklerle Gençlik. Erişim: 27 Haziran 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242 Tüketici Akademisi. (t.y.). Erişim: 06 Ağustos 2019, https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.consumeracademy.gov.tr/data/564e32171a79f71a0cad15be/6502+SUNUM.pptx Tüketici Birliği Federasyonu. (t.y). Erişim: 09 Ağustos 2019, https://www.tuketici.org.tr/ Tüketici ve Çevre Vakfı. (t.y). 09 Ağustos 2019, http://www.tukcev.org.tr/ Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi. (2010). Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi Araştırması. Ankara: Deniz Matbaacılık. Erişim: 08 Şubat 2019, http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/arastirmarapor1.pdf TÜSİAD. (Nisan 1990). AT’de Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiye’de Durum, TÜSİAD-T/90.04.132, s.4. Erişim: 04 Eylül 2021: file:///C:/Users/recep/Dropbox/PC/Downloads/at-de-tuketici-nisan-1990.pdf Üner, S. ve diğerleri. (2007). Lise Öğrencilerinin Tüketici Hakları Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirmesi. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2), 16-22. Erişim: 05 Şubat 2019, http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2007/sayi_2/baslik3.pdf Which?. (t.y.). Erişim: 31 Ocak 2019, https://www.which.co.uk/ Yaşar, M. (2016). Türkiye’deki Sivil Toplum Yapısı Çerçevesinde Tüketici Örgütleri. Uzmanlık Tezi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara. Erişim: 29.08.2021, http://www.tuketiciakademisi.gov.tr/tr-tr/bilgi-bankasi/bilimsel yayinlar/tez/turkiyedeki-sivil-toplum-yapisi-cercevesinde-tuketici-orgutleri Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yener, M. (1986). Ülkemizde Tüketicinin Korunmasının Gereği, Önemi ve Bu Konuda Ev Ekonomistlerinin Yerinin Belirlenmesinde Öneriler. Ev Ekonomisi Dergisi, 1:1, 22-28.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25602
dc.description.abstractIn order to protect consumer rights and to put the pressure on the state and the business environment, the activities that consumer organizations will carry out with a wide participation are of great importance. It is important to reveal the views of young people regarding consumer organizations in Turkey where the rate of young population is high. Thus, it will be possible for relevant institutions to develop policies and training programs to raise awareness among young consumers. For this reason, in this research, an online questionnaire was applied to 301 university students in order to reveal the level of young people’s knowledge on some basic legal rights, on consumer organizations and their studies, and to examine their views on the activities of consumer organizations. The data obtained from the research were analyzed using the SPSS package program. 61.1% of the young people who participated the research describe themselves as conscious consumers. It was observed that the rate of women (68.3%) who stated that they regard themselves as conscious consumers who are aware of their rights was higher than men (51.6%) (p<0.05). However, according to the results of the research, it has been determined that the knowledge of young people about consumer organizations is limited and the majority of them do not have membership in any consumer organization. On the other hand, it is remarkable that young people have positive views on the activities of consumer organizations and have expectations from these organizations. It has been determined that the views of young people about their expectations from consumer organizations and the state of seeing themselves as a conscious consumer are related (p<0.05). This situation suggests that young consumers find favourable the idea that they should act together to protect their rights, but they are not yet conscious enough to reflect this on their behavior or they are distant from the idea of taking action.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTüketicinin korunmasıtr_TR
dc.subjectTüketici haklarıtr_TR
dc.subjectTüketici örgütleritr_TR
dc.subjectGenç tüketicilertr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTüketici Örgütlerinin Genç Tüketici Perspektifinden İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTüketici haklarının korunması, devlet ve iş çevresi üzerinde baskı yaratılabilmesi için tüketici örgütlerinin geniş bir katılımla gerçekleştirecekleri faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkemizde gençlerin tüketicilerin örgütlenmesine yönelik organizasyonlar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Böylece, bu konuda ilgili kurumların genç tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik politikalar ve eğitim programları geliştirebilmelerini mümkün olacaktır. Bu nedenle bu araştırmada genç tüketicilerin haklarını arama açısından bazı temel yasal haklarını, tüketici örgütleri ve çalışmalarını bilme durumlarını belirlemek, tüketici örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin görüşlerini incelemek amacı ile 301 üniversite öğrencisine online anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan gençlerin %61,1’i kendilerini bilinçli bir tüketici olarak nitelendirmektedir. Kendilerini bilinçli ve haklarına sahip çıkan bir tüketici olarak gördüğünü belirten kadınların (%68,3) oranının erkeklerden (%51,6) yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Ancak araştırma sonuçlarına göre gençlerin tüketici örgütleriyle ilgili bilgilerinin sınırlı olduğu ve büyük çoğunluğunun herhangi bir tüketici örgütüne üyeliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan gençlerin tüketici örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin olumlu olması ve bu örgütlerden beklentilerinin bulunması dikkat çekicidir. Gençlerin tüketici örgütlerinden beklentilerine yönelik görüşleri ile kendini bilinçli bir tüketici olarak görme durumunun ilişkili olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu durum genç tüketicilerin kendi haklarını korumak için birlikte hareket etmeleri gerektiği fikrine olumlu yaklaştıklarını ama henüz bunu davranışlarına yansıtacak düzeyde bilinçli olmadıklarını ya da harekete geçme düşüncesine mesafeli olduklarını düşündürmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-21T11:03:50Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record