Show simple item record

dc.contributor.advisorBek, Nilgün
dc.contributor.authorErol Çelik, Seher
dc.date.accessioned2021-10-15T12:10:54Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25596
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the balance and the static and dynamic biomechanical parameters of foot in primary and secondary school children with hearing impairment living in Ankara and to compare them with children with normal hearing. 67 children with hearing impairment and 66 children without hearing impairment between the ages of 6-15 were included in the study. The Flamingo Balance Test (FBT) was used to assess static balance and Functional Reach Test (FRT) were used to assess dynamic balance after the demographic information of the children was recorded. The statically and dynamically measurable plantar pressure distribution parameters of the children were evaluated with the RsScan-Footscan pedobarographic system. The Footwear Assessment Score (FAS) was used to evaluate features of footwears. A questionnaire created by us was applied to parents about where they learned about health and shoes. The obtained values were compared both within the group and between the groups. It was found that children with hearing impairment had weaker balance function according to FBT and FRT scores (p<0.05). Children with hearing-impaired were found to have significantly lower static plantar pressure distribution values (p<0.05). In terms of dynamic plantar pressure distribution values, it was found that children with hearing-impaired have different amounts of on different parts of their feet than children without hearing-impaired. While there was no significant relationship between FAS and balance tests, dynamic plantar pressure values and gait variables in both groups (p>0.05); it was concluded that the percentage of total pressure in the right (dominant) foot increased with the increase in footwear suitability in children with hearing-impaired (p<0.05). It is important in terms of drawing attention to the issues of ensuring the proper distribution of plantar pressures in order to increase static and dynamic balance, determination and prevention of abnormal biomechanical changes that may occur in the foot and pathological conditions that may arise due to it in hearing impaired children. Development of suitable shoes for children based on measurements may prevent various problems during both in childhood and adulthood.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşitme Engelli, Ayak Biyomekaniği, Denge, Yürümetr_TR
dc.titleAnkara İli İşitme Engelli Okul Çağı Çocuklarında Ayak Biyomekaniği, Denge ve Yürüme Parametrelerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; Ankara ilinde yaşayan, ilkokul ve ortaokul çağındaki işitme engeli olan çocuklarda denge ve ayağa ilişkin statik ve dinamik biyomekanik değişkenlerin değerlendirilmesi ve normal duyma yeteneğine sahip çocuklarla karşılaştırılmasıdır. 6-15 yaşları arasında işitme engeli olan 67 ve işitme engeli olmayan 66 çocuk çalışmaya alındı. Çocuklar işitme engeli olan ve işitme engeli olmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çocukların demografik bilgileri kaydedildikten sonra statik dengeyi değerlendirmek için Flamingo Denge Testi (FDT), dinamik dengeyi değerlendirmek için Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT) kullanıldı. Çocuklar statik ve dinamik olarak ölçülebilen taban basınç dağılımı parametreleri RsScan-Footscan pedobarografi sistemi ile değerlendirildi. Çocukların ayakkabılarını değerlendirmek amacıyla Ayakkabı Uygunluğu Değerlendirme Formu (AUDF) uygulandı. Ebeveynlere sağlık ve ayakkabı konusunda sahip oldukları bilgileri nereden öğrendiklerine dair tarafımızca oluşturulan bir anket uygulaması yapıldı. Elde edilen değerler hem grup içinde hem de gruplar arasında karşılaştırıldı. FDT, FUT skorlarına göre işitme engeli olan çocukların daha zayıf bir denge fonksiyonuna sahip olduğu bulundu (p<0.05). İşime engeli olan çocukların önemli ölçüde daha düşük statik plantar basınç dağılım değerlerine sahip olduğu bulundu (p<0.05). Dinamik plantar basınç dağılım değerleri bakımından işitme engeli olan çocuklar, işitme engeli olmayan çocuklara göre ayaklarının farklı bölgelerine farklı miktarlarda yük bindirmekte oldukları sonucu elde edildi (p<0.05). Her iki grupta da AUDF ile denge testleri, dinamik plantar basınç değerleri ve yürüme değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05); işitme engeli olan çocuklarda ayakkabı uygunlunun artışı ile sağ (dominant) ayakta toplam basınç yüzdesi değerlerinin de arttığı sonucuna ulaşıldı (p<0.05). İşitme engeli olan çocuklarda statik ve dinamik dengenin arttırılması için uygun plantar basınç dağılımlarının sağlanması, ayakta meydana gelebilecek anormal biyomekanik değişikliklerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek patolojik durumların belirlenmesi ve önlenmesi konularına dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre çocuklar için uygun ayakkabıların geliştirilmesi hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde çeşitli sorunların önüne geçilmesini sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-15T12:10:54Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record