Show simple item record

dc.contributor.advisorErtan, Ahmet Atila
dc.contributor.authorDoymuş, Yusuf Şamil
dc.date.accessioned2021-10-14T07:46:56Z
dc.date.issued2021-08-11
dc.date.submitted2021-08-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25593
dc.description.abstractDOYMUŞ Y. Ş., The effect of different surface treatments on the color stability of the total denture base material produced with a three-dimensional printer. Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Thesis in Prosthodontics, Ankara, 2021. Digital developments have enabled the use of computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD-CAM) technology and 3D Printers in the design and production of full dentures. Prostheses produced with CAD-CAM have many clinical advantages compared to those produced conventionally. One of the measures to be taken to prevent coloration is to reduce the surface roughness. Light-cured Surface Coating (SC) or Polishing (P) treatment is required on base materials (BM) to reduce surface roughness, but SC and P are not applied to the tissue surfaces of dentures. In our study, it was aimed to comparatively investigate the color stability of denture base materials prepared on polished, surface coated and unpolished surfaces produced by conventional method and 3D Printer in different coloring foods (coffee, wine) in-vitro. A total of n=216 samples and n=12 samples for each subgroup were produced. 108 samples were produced by conventional method and 108 samples were produced with 3D printing. Surface roughness (Ra) of all samples was measured. All samples were kept in distilled water, coffee and wine coloring foods for seven days. Color measurement before and after the coloring process was made with a Konica Minolta CM 3600d spectrophotometer, and the color change CIEDE2000(ΔE) values were evaluated comparatively. Obtained data were analyzed with two-way ANOVA. The samples with the unpolished surface produced by 3D Printing showed the highest surface roughness average (23.714 μm Ra). The ΔE00 values of the samples in the group kept in coffee and wine with unpolished surface produced by 3D printing were found to be significantly higher than all sample groups (p<0.05). ΔE values in other groups remained below the thresholds of detectability (1.72) and acceptability (4.08). Surface treatment is required for base materials produced with 3D Printing.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYüzey kaplamatr_TR
dc.subjectEklemeli üretimtr_TR
dc.subjectProtez kaide materyalitr_TR
dc.subjectYüzey pürüzlülüğütr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleÜç Boyutlu Yazıcıyla Üretilmiş Total Protez Kaide Materyalinde Yapılan Farklı Yüzey İşlemlerinin Renk Stabilitesine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDOYMUŞ Y. Ş., Üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş total protez kaide materyalinde yapılan farklı yüzey işlemlerinin renk stabilitesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2021. Dijital gelişmeler, tam protezlerin tasarımında ve üretiminde bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (BDT-BDÜ) teknolojisinin ve 3B Yazıcıların kullanılmasını sağlamıştır. BDT-BDÜ ile üretilen protezlerin konvansiyonel olarak üretilenlere göre birçok klinik avantajı bulunmaktadır. Renklenmeyi engellemek için alınacak önlemlerden biri de yüzey pürüzlülüğü azaltmaktır. Yüzey pürüzlülüğünü azaltmak için kaide materyallerine (KM) ışıkla sertleşen Yüzey Kaplama (YK) veya Polisaj (P) işlemi gereklidir, fakat protezlerin doku yüzeylerine YK ve P uygulanmaz. Çalışmamızda konvansiyonel yöntem ve 3B Yazıcı ile üretilmiş polisajlı, yüzey kaplamalı ve polisajsız yüzeylerde hazırlanan protez kaide materyallerinin farklı renklendirici gıdalardaki (kahve, şarap) renk stabilitesinin in-vitro olarak karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. Toplam n=216 örnek ve her alt grup için n=12 örnek üretilmiştir. 108 örnek konvansiyonel yöntemle, 108 örnek 3B Baskı ile üretilmiştir. Tüm örneklerin yüzey pürüzlülükleri (Ra) ölçülmüştür. Tüm örnekler distile su, kahve ve şarap renklendirici gıdalarda yedi gün bekletilmiştir. Renklendirme işlemi öncesi ve sonrası renk ölçümü Konica Minolta CM 3600d spektrofotometre ile yapılmış, renk değişimi CIEDE2000(ΔE) değerleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler iki yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. 3B Baskı ile üretilen polisajsız yüzeye sahip örnekler en yüksek yüzey pürüzlülük ortalaması (23,714 μm Ra) göstermiştir. 3B Baskı ile üretilen polisajsız yüzeye sahip kahvede ve şarapta bekletilen gruptaki örneklerin ΔE00 değerleri tüm örnek gruplardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Diğer gruplardaki ΔE değerleri algılanabilirlik (1,72) ve kabul edilebilirlik (4,08) eşik değeri altında kalmıştır. 3B Baskı ile üretilen kaide materyalleri için yüzey işlemi gerekliliği görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-14T07:46:56Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record