Show simple item record

dc.contributor.advisorAYDAR, Erkan
dc.contributor.authorÖZSOY, Rengin
dc.date.accessioned2021-10-13T08:24:44Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25562
dc.description.abstractVolcanic ash is formed by magmatic and hydromagmatic eruptions. The formation and fragmentation mechanism of volcanic ash depends on many factors such as the chemistry and physical properties of magma and the presence of water during the eruption. Therefore, volcanic ash has different morphological and chemical properties which depend on the eruption dynamics and the fragmentation mechanism. In this study, the particle size distribution and statistical parameters, chemical and physical properties of volcanic ash were examined and eruption dynamics were determined. Basaltic and acidic phreatomagmatic eruption, the matrix of block-and-ash flow, the matrix of debris avalanche and lahar, Plinian fall deposits and Strombolian eruption deposits, blast deposits, matrix of indurated ignimbrite samples were investigated chemically and morphologically. The particle size distributions and related statistical parameters of the samples were calculated. The chemical composition of the volcanic glass was determined with the help of the major oxide values in the chemical analysis from the volcanic glasses. Subsequently, two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) morphological analysis were carried out on each volcanic ash particle. Particularly, samples of magmatic eruption (fall deposits, ignimbrite) are generally distinguished from other samples by their high roughness (Ra), surface area (SA) and fractal dimension (DSA) values. Moreover, two-dimensional parameters which are solidity and form factor values are low, while the product of the rectangularity parameter and the circularity parameter gets high values. Surges formed by phreatomagmatic eruptions and block-and-ash flow samples have been observed to have similar morphological parameter values. High solidity and form factor values of surge deposits in 2D morphological analysis; low fractal dimension, roughness and surface area related parameters values of surge deposits in 3D morphological analysis has been calculated. Debris avalanches and lahar samples were observed to contain volcanic ash with different morphological characteristics. Blast deposits has been determined in debris avalanches. Considering all the observations, volcanic ash particles can present various chemical and morphological properties that contain clues to the eruption dynamics that formed them.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectVolkanik kültr_TR
dc.subjectMorfolojik özelliklertr_TR
dc.subjectKimyasal özelliklertr_TR
dc.subjectPatlama dinamiğitr_TR
dc.subjectFragmantasyon mekanizmasıtr_TR
dc.titleFARKLI VOLKANİK PATLAMALAR SONUCU FRAGMANTE OLAN KÜLLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetVolkanik küller, magmatik ve hidromagmatik patlamalar ile meydana gelmektedir. Volkanik küllerin oluşumu ve fragmantasyon (parçalanma) mekanizması; magmanın kimyası ve fiziksel özellikleri, patlama esnasında suyun varlığı gibi birçok etkene bağlıdır. Bu nedenle patlamanın dinamiğine ve fragmantasyon mekanizmasına bağlı olarak farklı morfolojik ve kimyasal özelliklere sahip volkanik küller meydana gelmektedir. Bu çalışmada volkanik küllerin tane boyu dağılımları ve istatistiksel parametreleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri incelenerek patlama dinamikleri belirlenmiştir. Bazaltik ve asidik freatomagmatik patlamaya, blok-ve-kül akıntısının matriksine, çığ akıntısı ve laharın matriksine, Pliniyen geri düşme çökellerine ve Stromboliyen tip patlamaya, blast çökellerine ve pekişmemiş ignimbirit hamuruna ait örnekler kimyasal ve morfolojik olarak incelenmiştir. Örneklerin tane boyu dağılımları ve ilişkili istatistiksel parametreleri tanımlanmıştır. Volkanik camlardan alınan kimyasal analizlerde majör oksit değerleri yardımıyla volkanik camın kimyasal bileşimi belirlenmiştir. Bunun akabinde her bir volkanik kül tanesine iki boyutlu ve üç boyutlu morfolojik analizler uygulanmıştır. Özellikle magmatik patlama kökenli örnekler (geri düşme çökelleri, ignimbirit) genellikle yüksek pürüzlülük (Ra), yüzey alanı (SA) ve fraktal boyut (DSA) değerleri ile diğer örneklerden belirgin olarak ayrılmaktadır. Bununla beraber bu örneklerin iki boyutlu morfolojik analizlerinde sağlamlık ve biçim katsayısı değerleri düşük değerler alırken, dikdörtgensellik parametresi ve dairesellik parametresinin çarpımı yüksek değerler almaktadır. Freatomagmatik patlamalarla oluşan taban yayılımlarının (surge) ve blok-ve-kül akıntısı örneklerinin benzer morfolojik parametrelere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Taban yayılımı ürünlerinin iki boyutlu morfolojik analizlerinde sağlamlık ve biçim katsayısı değerlerinin yüksek; üç boyutlu morfolojik analizlerinde ise fraktal boyut, pürüzlülük ve yüzey alanı ile ilişkili parametrelerin düşük olduğu belirlenmiştir. Çığ akıntısı ve lahar örneklerinin farklı morfolojik özelliklere sahip volkanik külleri barındırdığı gözlemlenmiştir. Çığ akıntısı örneklerinin içinde blast çökelleri gözlemlenmiştir. Tüm gözlemler dikkate alındığında volkanik kül partikülleri, bünyesinde kendilerini oluşturan patlamanın dinamiğine ait ipuçları bulunduran çeşitli kimyasal ve morfolojik özellikler sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-13T08:24:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess