Show simple item record

dc.contributor.advisorKuzucuoğlu, Feride
dc.contributor.authorYılmaz, Tunahan
dc.date.accessioned2021-10-13T07:04:29Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25471
dc.description.abstractLet R be a commutative ring with identity and M_n(R) be the algebra (ring) of all n x n matrices over R. Note that an additive D of a ring R into itself is said to be a derivation of R if D(xy)=D(x)y+xD(y) for all x, y ∈ R. Studies on automorphisms and derivations of matrix algebras and matrix rings have been actively continuing since the 1950s. In the first study on this subject, in the case of R being a field, Skolem-Noether showed that each automorphism of the matrix algebra M_n(R) is an inner automorphism. It has also been shown that every derivation of M_n(R) is inner in the case when R is a field. Later on, these studies were extended to the subalgebras (subrings) of the matrix algebra (ring) M_n(R). Since the 2000s, studies on Lie and Jordan automorphisms and Lie and Jordan derivations of M_n(R) matrix algebras (rings) and subalgebras (subrings) have been started to appear in the literature. This thesis aims to bring automorphism and derivation problems to infinite matrix algebras and rings. The first chapter of this thesis, which consists of five chapters, contains the historical development of the subject of this thesis and relevant information. Second chapter covers some basic definitions and theorems which will help us better understand the work to be done in the following chapters. In the third chapter, infinite matrix algebras and rings are introduced, and some of their basic properties are observed. In the fourth chapter, derivations of column finite matrix rings are discussed. In the last chapter, all Lie derivations of (upper) niltriangular infinite matrix algebras are described.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAutomorphismtr_TR
dc.subjectDerivationtr_TR
dc.subjectLie derivationtr_TR
dc.subjectInfinite matrix algebrastr_TR
dc.subjectRing of column-finite matricestr_TR
dc.subjectNiltriangular matrixtr_TR
dc.subject.lcshMatematiktr_TR
dc.titleDerivations and Automorphisms of Some Infinite Matrix Algebrastr_TR
dc.title.alternativeBazı Sonsuz Matr˙ıs Ceb˙ırler˙ın˙ın Türevler˙ı ve Otomorf˙ızmaları
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetR birimli ve değişmeli bir halka ve M_n(R) kümesi R üzerinde tanımlı n x n tipindeki bütün matrislerin oluşturduğu cebir (halka) olsun. D dönüşümü, R halkası üzerinde tanımlı toplamsal bir dönüşüm olmak üzere eğer her x, y ∈ R için D(xy)=D(x)y+xD(y) koşulunu sağlıyorsa bu dönüşüme R halkasının bir türev dönüşümü denir. Matris cebirleri ve matris halkalarının otomorfizmaları ve türevleri üzerine çalışmalar 1950 yıllarından beri aktif olarak devam etmektedir. Bu konudaki ilk çalışmada, R yerine F cismi alındığında M_n(F) matris cebirinin her otomorfizmasının bir iç otomorfizma olduğu Skolem-Noether tarafından gösterilmiştir. Bununla birlikte, yine R yerine F cismi alındığında, M_n(F) matris cebirinin her türev dönüşümünün ise bir iç türev dönüşümü olduğu kanıtlanmıştır. Daha sonra bu çalışmalar M_n(R) matris cebirinin (halkasının) alt cebirlerine (halkalarına) taşınmıştır. 2000'li yıllardan itibaren ise M_n(R) matris cebirlerinin (halkalarının) ve alt cebirlerinin (alt halkalarının) Lie ve Jordan otomorfizmaları ile Lie ve Jordan türevleri üzerine çalışmalar literatürde yer almaya başlamıştır. Bu tezin amacı otomorfizma ve türev problemlerini sonsuz matris cebirlerine ve halkalarına taşımaktır. Beş bölümden oluşan bu tezin ilk bölümü, tez konusun tarihsel gelişimi ve ilgili bilgilerden oluşmaktadır. İkinci bölüm sonraki bölümlerde yapılacak çalışmaların daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacak bazı temel tanım ve teoremleri içermektedir. Üçüncü bölümde sonsuz matris cebirleri ve halkaları tanıtılmış ve bunların bazı temel özellikleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde sütun sonlu matris halkalarının türevleri ele alınmıştır. Son bölümde ise (üst) nilüçgensel sonsuz matris cebirlerinin Lie türevlerinin karakterizasyonu verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMatematiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-13T07:04:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record