Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraca, Mehmet Ali
dc.contributor.authorAksan, Ahmet
dc.date.accessioned2021-09-29T11:14:18Z
dc.date.issued2021-07-02
dc.date.submitted2021-07-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25397
dc.description.abstractAKSAN A, Comparative Analysis Of Patients Admitted To Hacettepe University Emergency Department Due To Dyspnea In 2019 and 2020. Shortness of breath (dyspnea) is qualitatively expressed as a condition or experience characterized by a subjective difficulty in breathing, varying in intensity among patients. Dyspnea constitutes an important part of emergency department admissions and can occur due to many different diseases and pathogens. This single-center retrospective observational study was conducted in the emergency department of Hacettepe University Faculty of Medicine. The patients who applied to the emergency department with dyspnea between January-April 2019 and January-April 2020 were analyzed. Patients were evaluated in terms of vital signs, length of hospital stay, comorbidities, and outcomes. Same periods of 2019 and 2020 were compared in terms of these features. A total of 1159 patients were included in the study, in which 590 (%50,9) were male and 569 (%49,1) were female. While the median age for 2019 was 68 years (min- max: 18-98 years), it was 60 years (min- max: 19-98 years) for 2020. Patient groups were compared in terms of vital parameters and it was found that the body temperature and respiratory rate were higher in 2019. It was demonstrated that the rates of COPD, CHF, CAD, hypertension and extrapulmonary malignancies were higher in patients who were admitted in 2019. When the patient groups were evaluated in terms of their diagnoses, it was seen that COPD, bacterial pneumonia and congestive heart failure diagnoses were significantly more common in 2019. The patients were also compared in terms of length of stay in the emergency department and length of hospital stay. In 2019 the median lenght of stay in emergency department and hospitalization were found to be 12 hours and 13 days, respectively, and in 2020 it was 7 hours and 14 days, respectively. Although lenght of stay in the emergency room was shorter in 2020, no difference was found in terms of hospitalization time. In light of these findings, the main reason for the differences between 2019 and 2020 may be the Covid 19 pandemic. The patients in 2020 had lower median age and number of comorbidities. Vital signs of this group were also were better than the patients applied in the previous year. Rates of viral pneumonia were same in 2019 and 2020. (2019: 15%, 2020: 18,8%). However, it was found that the mortality rate due to viral pneumonia increased in 2020 (2019: 10.6% vs 2020: 35.9%). The results suggest that Covid-19 pandemic caused some significant differences between dyspneic patients applied to the emergency department between two consecutive years.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectAcil Tıptr_TR
dc.subjectCovid-19tr_TR
dc.subjectViral Pnömonitr_TR
dc.subjectDispnetr_TR
dc.titleErişkin Acil Servisine 2019-2020 Yıllarında Dispne Şikayeti ile Başvuran Hastaların Verilerinin Karşılaştırmalı Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAKSAN A, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Acil Servise Dispne Şikayeti İle Başvuran Hastaların Verilerinin Yıllara Göre Karşılaştırmalı Analizi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2021. Nefes darlığı (dispne) niteliksel olarak yoğunluğu kişiden kişiye değişen, subjektif bir solunum güçlüğü ile karakterize bir durum veya deneyim olarak ifade edilir. Dispne acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dispne birçok farklı hastalık ve patojene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tek merkezli retrospektif gözlemsel bir çalışma olarak dizayn edilen bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi erişkin acil servisinde yapılmıştır. Ocak-Nisan 2019 ve Ocak-Nisan 2020 tarihlerinde acil servise dispne şikayeti ile başvuran hastaların verileri analiz edilmiştir. Hastalar vital bulguları, hastane kalış süreleri, komorbiditeleri ve sonlanımları açısından incelenmiştir. 2019 ile 2020 yılının benzer dönemleri bu özellikler açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 1159 hastanın 590’ı (%50,9) erkek, 569’u (%49,1) kadın idi. 2019 yılı için yaş ortancası 68 yıl (min – maks:18-98 yıl) iken 2020 yılı için 60 yıl (min – maks:19-98 yıl) bulundu. Vital parametreleri açısından karşılaştırılan hasta gruplarında 2019 yılında değerlendirilen hastaların vücut ısılarının ve solunum sayılarının 2020 yılına göre daha yüksek olduğu tespit edildi. 2019 yılında başvuran hastalarda KOAH, KKY, KAH, hipertansiyon ve akciğer dışı malignitesi oranlarının 2020 yılında başvuranlara göre daha yüksek olduğu saptandı. Hastalar aldıkları tanılar açısından değerlendirildiğinde 2019 yılında KOAH, bakteriyel pnömoni ve konjestif kalp yetmezliği tanılarının anlamlı olarak daha çok konulduğu görüldü Hastalar acil serviste kalış süreleri ve hastane yatış süreleri açısından karşılaştırıldı. 2019 yılında ortanca kalış süreleri sırasıyla 12 saat ve 13 gün iken 2020 yılında 7 saat ve 14 gün olarak bulundu. Acil serviste kalış süresi 2020 yılında 2019 yılına göre daha kısa olmakla birlikte hastane yatış süresi açısından herhangi bir farklılık tespit edilmedi. Mevcut bulgular çerçevesinde 2019 ve 2020 yılları arasındaki farklılıkların temel sebebinin Covid 19 salgını olabileceği düşünülmektedir. 2020 yılında başvuran hastaların yaş ortancaları ve komorbid hastalık sayıları daha düşük saptandı. 2020 yılında başvuran hasta grubunda vital bulgular 2019 yılına göre daha normal seviyelerde idi. 2019 ile 2020 yılları arasında viral pnömoni tanısı alan hastalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmedi (2019: %15, 2020: %18,8). Fakat 2020 yılında viral pnömoni nedeniyle mortaliye oranının arttığı saptandı (2019: %10,6ve 2020: %35,9). Sonuçta COVID-19 pandemisine bağlı olarak 2020 yılında acil servise dispne yakınması ile başvuran hasta grubunda demografik ve komorbid hastalık özelliklerinde farklılıkların saptanmasına neden olduğu görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.embargo.terms3 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-12-31T11:14:18Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record