Show simple item record

dc.contributor.advisorAkça, Başak
dc.contributor.advisorAnkay Yılbaş, Aysun
dc.contributor.authorÖzkoç Büyükakkuş, Ezgi
dc.date.accessioned2021-09-29T07:58:50Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25381
dc.description.abstractDirect laryngoscopy (DL) is the most frequently performed procedure to visualize, diagnose and to treat the pathologies of the larynx. The most preferred position for direct laryngoscopy is the sniffing position. This position can affect intracranial pressure(ICP). Increase in ICP could lead to secondary insults to central nervous system. In this study, our aim was to evaluate the effect of the procedure on the ratio of optic nerve sheath diameter (ONSD) and optic nerve sheath diameter/eyeball transverse diameter (ONSD/ETD) at different time intervals in patients who underwent direct laryngoscopy. After obtaining ethical committee approval, 59 patients aged between 18-80 years, ASA 1-3 class, who underwent DL between October 2019 and March 2021 were included in the study. Ultrasonographic ONSD/ETD measurements and hemodynamic parameters of the patients were recorded at certain time intervals. These time periods are; T0; immediately after induction, T1; 10 minutes after intubation, T2; 10 minutes after insertion of the direct laryngoscope, T3; 10 minutes after the direct laryngoscope is removed and the patient is placed in the supine position. There was a statistically significant change in the ONSD levels over time (p<0.001), the situation that caused the difference was to be the higher ONSD levels at T1, T2 and T3 periods compared to baseline (p=0.003; p<0.001 and p=0.024). There was no statistically significant difference in terms of ETD levels between the follow-up times (p=0.263). There was also a statistically significant change (p=0.003) in the ONSD/ETD levels over time, the situation causing the difference was to be the higher ONSD/ETD levels in T1 and T2 periods compared to baseline (p=0,010 and p=0.005). There was no statistically significant correlation with age, body mass index, total length of the procedure and the time between intubation and mouth opening (p> 0.0083).As a conclusion, we believe that during direct laryngoscopy especially performed for laser treatment sonographic measurement of ONSD and ONSD/ETD ratios could be used as a noninvasive indicator of elevated ICP especially in patients at risk for intracranial hypertension.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectintrakraniyal basınçtr_TR
dc.subjectultrasonografitr_TR
dc.subjectdirekt laringoskopi anestezi yönetimitr_TR
dc.titleDirekt Laringoskopi Cerrahisinin Optik Sinir Çapı Üzerindeki Etkilerinin Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDirekt laringoskopi(DL), larinks patolojilerini görüntülemek, teşhis etmek ve tedavi etmek için en sık uygulanan prosedürdür. Direkt laringoskopi için en çok tercih edilen pozisyon koklama pozisyonudur. Bu pozisyon kafa içi basıncını (İKB) etkileyebilir. İKB'deki artış, merkezi sinir sistemine sekonder hasara yol açabilir. Bu çalışmada amacımız, direkt laringoskopi uygulanan hastalarda prosedürün farklı zaman aralıklarında optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ve optik sinir kılıf çapı/göz küresi tranvers çapı(OSKÇ/ GKTÇ) oranına etkisini değerlendirmektir.Etik kurul onamı alındıktan sonra, Ekim 2019-Mart 2021 arasında DL uygulanan 18-80 yaş arasında, ASA 1-3 sınıfında, 59 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların, ultrasonografik OSKÇ/GTÇ ölçümleri ve hemodinamik parametreler belirli zaman dilimlerinde kaydedildi. Bu zaman dilimleri; T0; indüksiyondan hemen sonra, T1; entübasyondan 10 dakika sonra, T2; direkt laringoskopun yerleştirilmesinden 10 dakika sonra, T3; direkt laringoskopun çıkarılmasından ve hasta supin pozisyona alındıktan 10 dakika sonrasıdır.Zamana göre OSKÇ düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı değişim olup (p<0,001), söz konusu farka neden olan durum; bazale göre T1, T2 ve T3 dönemlerindeki OSKÇ düzeylerinin daha yüksek olması idi (p=0,003; p<0,001 ve p=0,024). İzlem zamanları arasında GKTÇ düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fark görülmemiştir (p=0,263). Zamana göre OSKÇ/GKTÇ düzeylerinde de istatistiksel olarak anlamlı değişim olup (p=0,003), söz konusu farka neden olan durum; bazale göre T1 ve T2 dönemlerindeki OSKÇ/GKTÇ düzeylerinin daha yüksek olması idi (p=0,010 ve p=0,005). Yaş, vücut kitle indeksi, işlemin toplam süresi ve entübasyon ile direkt laringoskopun yerleştirilmesi arasındaki süre ile OSKÇ, GKTÇ ve OSKÇ/GKTÇ düzeyinde meydana gelen değişim açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p> 0,0083).Sonuç olarak, özellikle lazer tedavisi için yapılan direkt laringoskopi sırasında OSKÇ ve OSKÇ/GKTÇ oranlarının sonografik ölçümünün, özellikle intrakraniyal hipertansiyon riski olan hastalarda yüksek İKB'nin noninvaziv bir göstergesi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2023-10-01T07:58:50Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record