Show simple item record

dc.contributor.advisorDuygulu, Sergül
dc.contributor.authorKaraköse, Gamze
dc.date.accessioned2021-09-07T09:53:25Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25317
dc.description.abstractThis study has been carried out in sequential descriptive pattern as descriptive and descriptive-phenomenological with the aim of analyzing the views of nurses on factors that affect the practices of security, confidentiality and privacy in health records (SCPHR) and solution suggestions. Quantitative section of the study has been designed as descriptive research. 272 nurses have taken part in the sample. Data has been collected using “Introductory Information Form” and “Form of Nurse’s View on Security, Confidentiality and Privacy of Health Records” in October-December 2019. Descriptive statistics have been used in data assessment. Qualitative section of the study has been designed as descriptive-phenomenological research. 21 nurses have taken part in the sample of the study. The data has been collected using “Semi-Structured Interview Questions” with the method of focus group interview in December 2019. In the content analysis carried out to assess the data, conceptualization of data and disclosure of the themes have been provided. Main results obtained from quantitative findings indicate that nurses do not abide by password security as required and that they do not take all the required measures in order to ensure the confidentiality and privacy of the patient information in daily process. Nearly half of the nurses think that nurses are responsible primarily in the hospitals they work at in terms of providing SCPHR. There is difference between nurses in terms of providing the security of health records in the facilities they work at according to their ages, their time period in the facility, the clinic they work at and their trainings. In terms of providing confidentiality, there is difference according to their positions and trainings. In terms of providing privacy, there is difference according to the clinic they work at and trainings. The results obtained from the interviews show that nurses focus on the topics of of access security, physical security and administrative security in terms of providing the security of health records and that they focus on behaviors of healthcare professionals in terms of providing confidentiality. Nurses have focused on the topics of corporate regulations, behaviors of hospital employees and behaviors of patients/patient relatives in terms of providing the privacy of health records. According to nurses, in order to provide SCPHR, firstly, it is important to make relevant legal regulations, to strengthen the ethical approach, to train the employees, to provide regulations and control in terms of proper usage of technology, to provide execution of administrative regulations and to customize incident reporting system specific to health records. In accordance with the results obtained from the research, suggestions have been made for nurse managers, healthcare organizations, professional assosications and researchers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectsağlık kayıtlarıtr_TR
dc.subjectgüvenliktr_TR
dc.subjectgizliliktr_TR
dc.subjecthemşiretr_TR
dc.subject.lcshHemşireliktr_TR
dc.titleHemşirelerin Sağlık Kayıtlarında Güvenlik, Gizlilik ve Mahremiyet Uygulamalarına İlişkin Görüşleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma sağlık kayıtlarında güvenlik, gizlilik ve mahremiyet (SKGGM) uygulamalarını etkileyen faktörler ve çözüm önerilerine ilişkin hemşire görüşlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve tanımlayıcı-fenomenolojik olmak üzere sıralı açıklayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel bölümü tanımlayıcı araştırma olarak tasarlanmıştır. 272 hemşire örneklemde yer almıştır. Veriler Ekim-Aralık 2019 tarihlerinde “Tanıtıcı Bilgiler Formu” ve “Sağlık Kayıtlarının Güvenlik, Gizlilik ve Mahremiyetine İlişkin Hemşire Görüş Formu” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümü tanımlayıcı-fenomenolojik araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örnekleminde 21 hemşire yer almıştır. Veriler Aralık 2019 tarihinde odak grup görüşmesi yöntemiyle “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için yapılan içerik analizinde verilerin kavramlaştırılması ve temaların ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Nicel bulgulardan elde edilen başlıca sonuçlar; hemşirelerin şifre güvenliğine yeteri kadar uymadığı, günlük işleyişte hasta bilgilerinin gizliliğinin ve mahremiyetinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almadıkları yönündedir. Hemşirelerin yarıya yakını çalıştıkları hastanede SKGGM’nin sağlanması açısından hemşirelerin birincil derecede sorumlu olduğunu düşünmektedir. Hemşirelerin çalıştıkları kurumda sağlık kayıtlarının güvenliğinin sağlanması konusunda yaşlarına, kurumdaki süreye, çalıştıkları kliniğe ve eğitim alma durumlarına göre farklılık vardır. Gizliliğinin sağlanması konusunda çalıştıkları pozisyona ve eğitim alma durumuna göre farklılık vardır. Mahremiyetinin sağlanması konusunda çalıştıkları kliniğe ve eğitim alma durumlarına göre farklılık vardır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar, hemşirelerin sağlık kayıtlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak erişim güvenliği, fiziki güvenlik ve idari güvenlik konularına, gizliliğin sağlanmasında ise sağlık çalışanlarının davranışlarına odaklandıklarını göstermektedir. Hemşireler sağlık kayıtlarının mahremiyetinin sağlanmasıyla ilgili olarak kurumsal düzenlemeler, hastane çalışanlarının davranışları ile hasta/hasta yakınlarının davranışları konularına odaklanmışlardır. Hemşirelere göre SKGGM’nin sağlanması için öncelikle konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması, etik anlayışının güçlendirilmesi, çalışanların eğitim alması, teknolojinin uygun kullanımına ilişkin düzenlemeler ve kontrolünün sağlanması, yönetsel düzenlemelerin yerine getirilmesi ve olay bildirim sisteminin sağlık kayıtları detayında özelleştirilmesi önemlidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yönetici hemşireler, sağlık kuruluşları, meslek örgütleri ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelikte Yönetimtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-03-12T09:53:25Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record