Show simple item record

dc.contributor.advisorBilginer, Ozan
dc.contributor.authorAydin, Nevzat
dc.date.accessioned2021-07-14T11:45:16Z
dc.date.issued2021-07-08
dc.date.submitted2021-06-22
dc.identifier.citation(1985). 2020 tarihinde Stelarc.: http://stelarc.org/?catID=20316 adresinden alındı Adams, C. (2013). Etin Cinsel Politikası. (M. E. Boyacıoğlu, & G. Tezcan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Albayrak, A. (2010). Sevılle, Freud, Bacon ve Tuymans'ın Paletindeki Çileli Beden Teorisi. Sanat Dergisi, 0(20), 1-12. Anstett, É. (2015). “Bio” Funerals. Communications, 97(2), 147-159. 04 15, 2021 tarihinde alındı Antmen, A. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Balkır, N. (2018). Bir Ana Mendieta Varmış, Bir Ana Mendieta Yokmuş. Sanat Tarihi Dergisi, 27(1), 251-263. Batur, E. (2007). Gövde'm. istanbul: Sel yayınları. Bürger, P. (2017). Avangard Kuramı. (E. Özbek, & Ş. Öztürk, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları. Canetti, E. (2007). Ölüm Üzerine. (G. Aytaç, Çev.) İstanbul: Payel Yayınları. Deleuze, G. (n.d.). The Body, the Meat and the Spirit: Becoming Animal. Retrieved 04 18, 2021, from http://deleuzelectures.blogspot.com/2007/02/body-meat-and-spirit-becoming-animal.html Edwards, S. D. (1998, 02). The body as object versus the body as subject: The case of disability. Retrieved 05 12, 2020, from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/12247047_The_body_as_object_versus_the_body_as_subject_The_case_of_disability Eroğlu, A. (2012). Henri Bergson’da Bilinç-Sezgi İlişkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 81-102. Görgülü, E. (2019). Joel-Peter Witkin'in Fotoğraflarında Yeniden Üretim. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 5(2), 45-57. Gültekin, T. (2015). Sanatsal Söylemde Nedensel Yüklemeler ve Kelley'in Kovaryasyon Teorisi. Akademik Bakış Dergisi(56), 162-174. İd, ego ve süperego. (tarih yok). https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0d,_ego_ve_s%C3%BCperego#:~:text=Psikanalizde%20id%2C%20ego%20ve%20s%C3%BCper,taraf%C4%B1ndan%2C%20yap%C4%B1sal%20psi%C5%9Fe%20modellemesiyle%20tan%C4%B1mland%C4%B1.&text=%5BEgo%5D%20%C4%B0d%20ve%20s%C3%BCperegonun%20ist adresinden alındı Jankelevitch, V. (2012). Ölümü Düşünmek. (Y. R. Demir, Çev.) İstanbul: Monokl Yayınları. Leppert, R. (2002). Sanatta Anlamın Görüntüsü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Leppert, R. (2002). Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi. (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Plumwood , V. (2017). Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. (B. Ertür, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Santelli, A. (tarih yok). Bir Görsel Bozukluk Türü Olarak Grotesk: Francesco Albano'nun Sanatı. 12 17, 2020 tarihinde http://www.petrieinventory.com/the-grotesque-as-a-visual-genre-of-disorder-the-art-of-francesco-albano adresinden alındı Sartre, J.-P. (2011). Varlık ve Hiçlik. (G. Ç. Turhan Ilgaz, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları. Sayın, Z. (2002). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları. Sayın, Z. (2017). Ölüm Terbiyesi. İstanbul: Metis Yayınları. Scheler, M. (1988). İnsanın Kosmos'taki Yeri. (T. Mengüşoğlu, Çev.) İstanbul: Yaprak Kitap. Schopenhauer. (2019). Ölüm Ve İçsel Doğamızın Yok Edilemezliği İle Olan İlişkisi. İstanbul: Oda yayınları. Soll, I. (2017). Ölümün Sözümona Önemsizliği Üzerine. R. C. Jeff Malpas (Dü.) içinde, Ölümü Düşünmek (N. Küçük, Çev., s. 74). İstanbul: İthaki Yayınları. Sönmez, A. (2016, 01). Canan Yıllardır Tek Bir Performans Yapıyor. 06 20, 2020 tarihinde Sanatatak: http://www.sanatatak.com/view/canan-yillardir-tek-bir-performans-yapiyor adresinden alındı Steiner, R. (2005). Ölüme Karşı. R. C. Jeff Malpas (Dü.) içinde, Ölüm ve Felsefe (N. Küçük, Çev., s. 40-50). İstanbul: İthafi Yayınları. Temel, B. (2016). Et: Lucian Freud. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11-20. Üstün, Ç. (2002). Plastinasyon Bir Bilim mi Yoksa Garip Bir Gösteri mi? Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 37- 42. Yılmaz, N. (2010, 02 1). Francis Bacon ve Korkuların Alegorisi. Lebriz Sanal Dergi. 04 29, 2021 tarihinde alındı Yılmaz, N. (2010). Francis Bacon'ın Dehşetli Figürleri. Lebriz Sanat Dergi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25101
dc.description.abstractThe concepts of death and body have been two important concepts in art history. These two concepts are dealt with separately and have been emphasized many times as a whole. The body has been used to function as an art material and many times as a source of expression. By referring to these uses, searches have been made regarding the location of the dead body. One of the main issues of the subject, the expression of naturalness, was also sought through the dead body, focusing on the natural process of the dead body. While creating the scope of the thesis, the expressions of the dead body became a subject of curiosity. Within the scope, the relationship of body form with death was emphasized. While forming the basis of the text, arguments have been created based on the thoughts of thinkers such as Sartre, Steven Derek, Schopenhauer and Jankelevitch on death and body. Application studies supported by visual and literary examples were created through the ways of using the body, and the image of the dead body. In the studies, the body form has shown changes with specific ways of thinking and entered a process. Subsequently, the natural process of the dead body was discussed and thoughts were formed on the unification of the body with nature. Artistic works have been created and evolved based on this idea.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbedentr_TR
dc.subjectCesettr_TR
dc.subjectDoğaltr_TR
dc.subjectEttr_TR
dc.subjectBilinçtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleDoğallığın Yitirilmesi ve Yeniden Tesisi Bağlamında Sanatta Ölü Bedentr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖlüm ve beden kavramları sanat tarihinden süregelen önemli iki kavram olmuştur. Bu iki kavram ayrı ayrı ele alındığı gibi bir bütün olarak da birçok defa üzerlerinde durulmuştur. Bedene sanat malzemesi olmak gibi birçok işlev yüklenmiş ve beden birçok ifadenin yerine kullanılmıştır. Bu kullanımlara değinilerek ölü bedenin konumuna ilişkin arayışlar gerçekleştirilmiştir. Konunun ana meselelerinden biri olan doğallık ifadesi de ölü beden üzerinden araştırılmış, ölü bedenin doğal olma sürecine odaklanılmıştır. Tez kapsamı oluşturulurken ölü bedenin ifade biçimleri merak konusu olmuştur. Kapsam dahilinde beden formunun ölüm ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Metnin temeli oluşturulurken Sartre, Steven Derek, Schopenhauer ve Jankelevitch gibi düşünürlerin ölüm ve beden üzerine düşüncelerinden yola çıkarak argümanlar oluşturulmuştur. Bedenin kullanım şekilleri üzerinden görsel ve yazınsal örneklerle desteklenen uygulama çalışmaları oluşturulmuş ve ölü beden imgesi oluşturulmuştur. Çalışmalarda beden formu belirli düşünce şekilleri ile değişim göstermiş ve bir süreç içerisine girmiştir. Devamında ölü bedenin doğal olma süreci ele alınmış ve bedenin tabiatla birleşimi üzerinde düşünceler oluşturulmuştur. Sanatsal çalışmalar bu düşünce temelli oluşturulmuş ve evrimleşmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-14T11:45:16Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record