Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, İsmail
dc.contributor.authorİliş, Orhan
dc.date.accessioned2021-07-07T14:11:36Z
dc.date.issued2021-07-05
dc.date.submitted2021-06-15
dc.identifier.citationAdorno, T., & Horkheimer, M. (1989). Dialectic of Enlightenment. Londra: Verso. Ağaoğulları, M. A. (1989). Eski Yunan’da Siyaset Felsefesi. Ankara: V Yayınları. Ağaoğulları, M. A. (1994). Kent Devletinden İmparatorluğa. Ankara: İmge Yayınevi. Alpkaya, G. (2000). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, İnsan Hakları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Alpman, M. (1993). Plastik Sanatlarda Estetik Yaklaşımlar ve Analitik Değerlendirmede Yapısalcılık. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Altuğ, T. (1989). Kant Estetiği. İstanbul: Payel Yayınevi. Antmen, A. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Batur, E. (1997). Modernizmin Serüveni. İstanbul: Yapı kredi yayınları. Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı. (A. Berkay, Çev.) İstanbul: İletişim Yayıncılık. Benson, T. (1987). Raoul Hausmann and Berlin Dada. Amerika Birleşik Devletleri: University of Iowa. Berger, J. (1995). Görme Biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Bolay, S. (2013). Romantizm, Felsefe Doktorinleri ve Terimler Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayınları. Bolay, S. H. (2009). Romantizm, Felsefe Doktorinleri ve Terimler Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayınları. Bozkurt, N. (1989). Hegel. İstanbul: Payel Yayınevi. Burns, J. (1998). Histoire de la Pensée Politique Médiévale. Paris: PUF. Claudon, F. (1994). Romantizm Sanat Ansiklopedisi. (Ö. İnce, Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi. Delclaux, M.-P. (2006). Anıtlar, Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da,. (S. Rıfat, Dü.) Sakıp Sabancı Müzesi Sergi Kataloğu, 126. Dellaloğlu, B. (1995). Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum. istanbul: Bağlam Yayınları. Denkel, A. (2008). Nesne ve Öznellik. (A. K. Celal, Çev.) İstanbul: Ufuk Matbaa. dictionary cambridge. (2021, 01 07). dictionary.cambridge.org: https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/individual adresinden alındı Farago, F. (2006). Sanat. (Ö. Doğan, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları. Gemalmaz, M. S. (1997). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş. istanbul: Beta Yayım Dağıtım A:Ş. Giddens, A. (2014). Modernite ve Bireysellik-Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Say Yayınları. Gierke, O. (2000). Orta Çağ’da Siyasi Kuramlar: Devlet ve Hukuk. (C. B. Akal, Dü., O. Akbulut, & E. Zeybekoğlu, Çev.) Gombrich, , E. H. (1995). Sanatın Öyküsü. (E. Erduran, & Ö. Erduran, Çev.) Ankara: Remzi Kitabevi. Göçer, M. (2009). İnsan Haklarının Korunması ve Birleşmiş Milletler. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım. Gökberk, M. (1997). Felsefe Tarihi. Ankara. Ankara: Remzi Kitabevi. Hançerlioğlu, O. (2016). Felsefe Sözlğü. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kant, I. (2008). Arı Usun Eleştirisi- Kritik Der Reinen Vernunft 1781/1787. (A. Yardımlı, Çev.) İstanbul: İdea Yayınevi. Kaplanoğlu, L. (2008, Mart). 20. Yüzyılın Başında, Sanatçı, Sanat Eseri ve Sanat Nesnesinin Başkalaşımı. Artist Modern, 12-13. Kuspit, D. (2006). Sanatın Sonu. (Y. Tezgiden, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Lavergne, B. (1959). Lavergne, Bernard. (1959). Individualisme Contre Autoritarisme. Paris: PUF. Paris: PUF. Müller-Westermann, İ. (2005). Munch By Himself. london, Munich, New York: Royal Academy of Arts Press. Öndin, N. (2019). Modern Sanat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi. Pamuk, O. (2021, 02 19). Masumiyet Müze Manifestosu. Masumiyetmüzesi.org: https://tr.masumiyetmuzesi.org/page/manifesto adresinden alındı Schwarz, A. (1965). Roma Hukuku Dersleri . (T. Rado, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Shiner, L. (2013). Sanatın İcadı - Bir Kültür Tarihi. (İ. Türkmen , Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sombart, W. (2008). Burjuva: Modern Ekonomi Dönemine Ait İnsanın Ahlaki ve Entelektüel Tarihine Katkı. (O. Adanır, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları. Sözer, Ö. (1973). Edmund Husserl’de Duyusallık ve Kendinde Nesne Sorunu. Doktora Tezi. İstanbul. Tan, K. (2020, 05 18). Romantizm Akımı. Kolay Edebiyat: https://www.kolayedebiyat.com/romantizm-akimi.html adresinden alındı TDK Sözlük. (2020, 09 12). sozluk.gov.tr: https://sozluk.gov.tr/Birey adresinden alındı Thomson, G. (1997). İlk Filozoflar. (M. H. Doğan, Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi. Tunalı, İ. (2008). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. Üskül, Z. Ö. (2003). Bireyciliğe Tarihsel Bakış. İstanbul: Bike Yayıncılık. Üskül, Z. Ö., & Karaman, B. (2006). Roma İmparatorluğu ve Roma Hukukunda Ailenin Toplumsal Temelleri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 11 10, 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/97872 adresinden alındı Wilde, O. (2016). Sosyalizm ve İnsan Ruhu. (F. Özgüven, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Yalın, A. (2021, 05 13). Romantizm. politikyol.com: https://www.politikyol.com/romantizm/ adresinden alındı Yetkin, K. S. (1942). Estetik Dersleri. Ankara: İdeal Matbaa. Yıldırım, Ö. (2021, 04 10). Fenomenolojik Yöntemin Keşfi. Felsefe.gen.tr: https://www.felsefe.gen.tr/fenomenolojik-yontemin-kesfi/ adresinden alındı Yılmaz, A. N. (2020). Sanat Tarih Estetik - Kesişen Denemeler. Ankara: Ütopya Yayınevi. Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi. Yılmaz, N. (2021, 01 24). Francis Bacon ve Korkuların Alegorisi. Lebriz.com: http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=744&bhcp=1 adresinden alındı Zizek, S. (2014). Sanat: Konuşan Kafalar. (M. Yıldırım, Çev.) İstanbul: Encore Yayınları.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25014
dc.description.abstractThis research; It aims to examine the individual problematic, which has brought many debates from the past to the present, with various indicators acquired from different periods and disciplines of art history (painting, sculpture, photography, cinema, installation). Since art is open to interpretation by its nature and to strengthen this interpretation, the object factor has also been added to the artistic creation. Therefore, these two concepts (individual and object) formed the main title and body of the thesis. At the beginning of the study, considering the concepts of individual and object separately, their meanings with anecdotes obtained from various thinkers; The process from ancient Greek civilization to Modernism has been tried to be explored. In the next stage, the figures included in the works created within the plastic / visual arts were tried to be treated as "individuals representing the age in which they lived". Because it is known that the subject that constitutes the art and the images within the art also have signs reflecting their own age. It has been attempted to answer many questions such as how the desire for the individual between the periods of Renaissance and Romanticism was transformed into another emotional state, especially in today's world, in the twentieth century and beyond, and how it was directed to other pursuits. Although the individual is thought to be in a structure that is taken under protection and shaped by written indicators (the laws in the legal system regarding the individual), in fact, this result has been reached with the researches and the arguments made by various thinkers that the unwritten culture has a greater effect. In spite of this, it is possible to see various handicaps in modernism trying to create a new cultural construction, which aim to uniformize and simplify the individual. In addition, concepts such as individuality, objectification, status, existence and identity that emerged with the concept of individual were also addressed. The reflections of these concepts in the art environment have been handled and interpreted. In the framework of visual arts, the object factor was used to get to know the individual, understand and interpret their mood. The representativeness of the objects has been greatly utilized, the position of the individual in the world of objects has also been tried to be questioned, and applications have been carried out in different techniques in this context.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBireytr_TR
dc.subjectNesne
dc.subjectBireysellik
dc.subjectKimlik
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleSanat Yapıtında Birey ve Nesne İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma; geçmişten günümüze pek çok tartışmayı da beraberinde getiren birey sorunsalını, sanat tarihinin faklı dönem ve disiplinlerinden (resim, heykel, fotoğraf, sinema, enstalasyon) edinilen çeşitli göstergelerle irdelemeyi amaçlamaktadır. Sanat, yapısı gereği yorumlanmaya açık olduğundan ve bu yorumlamayı güçlendirmek için sanatsal yaratının içine nesne faktörü de eklenmiştir. Dolayısıyla bu iki kavram (birey ve nesne) tezin ana gövdesini oluşturmuş ve sanat bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın başında birey ve nesne kavramlarını ayrı ayrı ele alarak anlamları çeşitli düşünürlerden edinilen anekdotlarla; Antik Yunan medeniyetinden Modernizme kadar olan süreç araştırılmaya çalışılmıştır. Bir sonraki aşamada, plastik/görsel sanatlar dahilinde oluşturulmuş yapıtların içinde yer alan figürleri, ‘yaşadığı çağı temsil eden bireyler’ olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Çünkü, sanatı oluşturan özne ve sanatın içinde yer alan imgeler de kendi çağını yansıtan göstergelere sahip olduğu bilinmektedir. Rönesans ve Romantizm dönemleri arasında bireye duyulan arzunun, yirminci yüzyıl ve sonrasında, özellikle de bugünün dünyasında nasıl başka bir duygu durumuna dönüştürüldüğü ve nasıl başka arayışlara yöneltildiği gibi pek çok sorunun cevaplanmasına olanak sağlanmaya çalışılmıştır. Birey, somut bir şekilde yazılı göstergelerle (bireye dair hukuk sisteminde bulunan yasalar) koruma altına alınıp şekillenen bir yapıda olduğu düşünülse de aslında yazılı olmayan kültürün daha büyük bir etkisinin olduğu yapılan araştırmalar ve çeşitli düşünürlerden aktarılan savlarla bu sonuca ulaşılmıştır. Buna rağmen yeni bir kültür inşası oluşturmaya çalışan modernizm de bireyi tek tipleştirmeye ve basitleştirmeye yönelik çeşitli handikapları da bu çalışmada görebilmek mümkündür. Ayrıca birey kavramıyla beraber ortaya çıkan bireysellik, nesneleşme, statü, varoluş ve kimlik gibi kavramlara da değinilmiştir. Bu kavramlara dair sanat ortamındaki yansımaları ele alınıp yorumlanmıştır. Görsel sanatlar çerçevesinde bireyi tanımak, ruh halini anlamak ve yorumlamak için nesne faktöründen yardım alınmıştır. Nesnelerin temsil edilebilirlik vasfından büyük ölçüde yararlanılmış, nesneler dünyasındaki bireyin konumu da sorgulanmaya çalışılmış ve bu bağlamda farklı tekniklerde uygulamalar gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-07T14:11:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record