Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Nadire Şule
dc.contributor.authorSarıkaya, Rasim
dc.date.accessioned2021-02-03T07:43:26Z
dc.date.issued2021-01-20
dc.date.submitted2020-12-28
dc.identifier.citationSarıkaya, R. (2021). Çizgi Romanda Anlatısal Dönüşüm ve Bir Hareketli Çizgi Roman Önerisi. Sanatta Yeterlik Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23357
dc.description.abstractDuring the recorded date, comic has been seen as a popular mass media and consumption, the fact that it is basically a narrative type largely ignored and / or hidden. In this context, non-reproducible literature, comics, both as an art form and in a narrative context, it has carried the question of what its species is to the present day. Such that these discussions have not ceased even today. On the other hand, the situation of new media dominating the established media, it forced all the media in general and the comic book in particular to a transformation. The limits of this narrative genre embodied in the print media environment, it has been eroded to accommodate the production and display possibilities of the virtual environment. Traditional comic form, in this process, it has been adapted to multiple media by its creators and publishers to get the highest benefit from its commercial potential. As a result of these attempts, the generic status of the comic was opened to discussion again, and many new forms that were added to the comic had been appeared. "Motion Comic", of these forms, it has been found worthy of investigation since it constitutes the most current and most controversial sample in the narrative context. The traditional structure of the comic, motion comic that threatens foreign elements such as motion and sound, it has been the subject of allegations that "the comic has turned into something else". Within the scope of our study, the generic structure of the motion comic, its position between comic and animation, was subjected to an investigation based on the narrative theory. In the first and second parts; by discussing narratology, the methodology related to the subject was introduced, the traditional structure of the comic book was examined and its narrative position was determined. After that; A generic classification is proposed by analyzing the structure of the motion comic. Finally, with a motion comic proposal, the potential and drawbacks of this genre have been experienced, an exemplary has been set as it should be.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇizgi roman, hareketli çizgi roman (motion comic), anlatı, anlatıbilim, tür, animasyon, sinema, yeni medyatr_TR
dc.subjectHareketli çizgi roman (motion comic)
dc.subjectAnlatı
dc.subjectAnlatıbilim
dc.subjectTür
dc.subjectAnimasyon
dc.subjectSinema
dc.subjectYeni medya
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleÇizgi Romanda Anlatısal Dönüşüm ve Bir Hareketli Çizgi Roman Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKayıtlı tarihi boyunca, popüler bir kitle iletişim aracı ve tüketimi olarak görülegelen çizgi romanın, temelde bir anlatı türü olduğu gerçeği, büyük oranda göz ardı edilmiş ve/veya saklı kalmıştır. Bu bağlamda, üretilemeyen literatür, çizgi romanın, gerek sanat biçimi olarak gerekse anlatı bağlamında, türünün ne olduğu sorusunu günümüze kadar taşımıştır. Öyle ki bu tartışmalar bugün dahi son bulmuş değildir. Diğer yandan, yeni medyanın, kurulu medyaya egemen olması, genelde bütün medyayı ve özelde da çizgi romanı, bir dönüşüme zorlamıştır. Basılı medya ortamında vücut bulmuş, bu anlatı türünün sınırları, sanal ortamın üretim ve gösterim olanaklarına uyum sağlamak üzere aşındırılmıştır. Geleneksel çizgi roman formu, bu süreçte, taşıdığı ticari potansiyelden en yüksek verimi almak üzere, yaratıcıları ve yayıncıları tarafından çoklu medyaya uyarlanmıştır. Bu girişimlerin sonucunda da çizgi romanın türsel durumu yeniden tartışmaya açılmış, çizgi romana eklemlenen birçok yeni form ortaya çıkmıştır. “Hareketli çizgi roman”, bu biçimlerin, en güncel ve anlatı bağlamında en tartışmalı örneklemini oluşturduğu için araştırılmaya değer bulunmuştur. Çizgi romanın, geleneksel yapısını, hareket, ses gibi yabancı unsurları içermesi bakımından tehdit eden hareketli çizgi roman, “çizgi romanın başka bir şeye dönüştüğü” ithamlarının muhatabı olmuştur. Çalışmamız kapsamında, hareketli çizgi romanın türsel yapısı, çizgi roman-animasyon arasındaki konumu, anlatı kuramına dayalı bir soruşturmaya tabi tutulmuştur. Birinci ve ikinci bölümde; anlatıbilim ele alınarak, konuya ilişkin metodoloji ortaya konulmuş, çizgi romanın geleneksel yapısı incelenerek, anlatısal konumu tespit edilmiştir. Ardından; hareketli çizgi romanın yapısı çözümlenerek türsel bir sınıflandırma önerilmiştir. Son olarak da bir hareketli çizgi roman önerisiyle, bu türün yarattığı potansiyel ve sakıncalar deneyimlenmiş, olması gerekene dönük bir örneklem ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-03T07:43:26Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess