Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraca, Mehmet Ali
dc.contributor.advisorBatur, Ali
dc.contributor.authorSarıoğlu, Dilek
dc.date.accessioned2021-01-19T07:43:34Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-10-02
dc.identifier.citationSarıoğlu D, Acil Serviste Entübe Hastalarda Ekstübasyon Öncesinde Diyafram Kalınlığı Ve Hareketlerinin Sonografik Olarak Değerlendirilmesinin Ekstübasyon Başarısına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Uzmanlık Tezi. Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23285
dc.description.abstractAcute respiratory failure is one of the most common conditions in the emergency room. The intubation rates in these patients reach 60%. Approximately 40% of patients in intensive care units are followed up with mechanical ventilators, and difficulties are encountered in the weaning phase in 20-25% of these patients. The aim of this study is to investigate the relationship between the evaluation of diaphragm thickness and movements by ultrasonography and the success of extubation in patients scheduled for extubation in the emergency department. Bedside sonographic evaluation was performed 0-6 hours before extubation. Diaphragm thickness, diaphragm thickness at the end of inspiration and expiration, diaphragm excursion (Diaphragm Excursion-DE), diaphragm thickening fraction (Diaphragm Thickening Fraction-DTF) and diaphragm thickening index (DTI) were evaluated. 23 patients were included in the study. Extubation process was successful in 18 (78,3%) of 23 patients included in the study, while it was unsuccessful in 5 (21,7%). The diaphragm was measured thicker (3,5 mm versus 3,3 mm) in patients who failed in extubation process. DISK, DE, DTF and DTI values were higher in patients with successful extubation process (DISK: 4,12 mm by 3,45 mm; DE: 1,41 cm by 0,61 cm; DTF: 43% to 12% DTI: 35% to 10%), and DESK value was higher in patients who failed in extubation process (3,08 mm vs 2,76 mm), but these differences were not statistically significant. It was concluded that prospective studies with larger number of patients are needed to demonstrate the effect of diaphragm thickness, DISK, DESK, and DE and DTF values measured by USG in predicting succesfull extubation success.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectacil servistr_TR
dc.subjectekstübasyontr_TR
dc.subjectultrasonografitr_TR
dc.subjectdiyaframtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleAcil Serviste Entübe Hastalarda Ekstübasyon Öncesinde Diyafram Kalınlığı ve Hareketlerinin Sonografik Olarak Değerlendirilmesinin Ekstübasyon Başarısına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAkut solunum yetmezliği, acil serviste en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bu hastalarda entübasyon oranları %60’lara ulaşmaktadır. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların yaklaşık %40’ı mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir ve bu hastaların %20-25’inde mekanik ventilatörden ayırma aşamasında zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı acil serviste ekstübasyon planlanan hastalarda, ultrasonografi ile diyafram kalınlığının ve hareketlerinin değerlendirilmesinin ekstübasyon başarısı ile ilişkisini araştırmaktır. Hastalara ekstübasyondan 0-6 saat önce yatakbaşı sonografik değerlendirme yapıldı. Diyafram kalınlığı, diyaframın inspiryum ve ekspiryum sonundaki kalınlıkları, diyafram gezintisi (Diaphragm Excursion-DE), diyafram kalınlaşma fraksiyonu (Diaphragm Thickening Fraction- DTF) ve diyafram kalınlaşma indeksi (Diaphragm Thickening Index-DTI) ölçüldü. Çalışmaya 23 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan 23 hastanın 18’inde (%78,3) ekstübasyon süreci başarılı sonuçlanırken, 5’inde (%21,7) başarısız sonuçlandı. Ekstübasyon süreci başarısız olan hastalarda diyafram daha kalın (3,5 mm’e karşı 3,3 mm) ölçüldü. DİSK, DE, DTF ve DTI değerleri ekstübasyon sürecinin başarılı olduğu hastalarda daha yüksek (DİSK: 4,12 mm’ye 3,45 mm; DE: 1,41 cm’ye 0,61 cm; DTF: %43’e %12; DTI: %35’e %10), DESK değeri ise başarısız olan hastalarda daha yüksek (3,08 mm’ye 2,76 mm) saptandı fakat bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ekstübasyon başarısını öngörmede USG ile diyafram kalınlığı, DİSK, DESK ve DE ve DTF değerlerinin etkiliğinin ortaya konabilmesi için daha fazla hasta sayısı ile yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-01-19T07:43:34Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record