Show simple item record

dc.contributor.advisorYaralı, Mehmet
dc.contributor.authorBostan, Yasemin
dc.date.accessioned2020-12-31T08:54:36Z
dc.date.issued2020-12
dc.date.submitted2020-12-02
dc.identifier.citationTezin adı : Farklı Maske Gürültülerinin ve Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etmenin İşitsel Kortikal N1 Cevabı Üzerindeki Etkisi Tezin yazarı : Yasemin BOSTAN Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YARALI Enstitü : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitütüsü Program : Odyoloji Yeri ve yılı : Ankara, 2020tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23195
dc.description.abstractDifficulty in understanding speech in back ground noise is a commonly reported problem. While changes occur in high-level neural functions in noise, neural responses are weakened with increasing noise. The purpose of this study is to compare the effects of different signal to noise ratios and different maskers on cortical N1 response evoked by sound onsets and sound changes in participants with normal hearing and different speech understanding in noise abilities. Thirty normal‐hearing individuals, with age range from 18 to 30 years (15 males and 15 females) participated in this study. Participants were divided into two groups based on their speech in noise test scores as higher than median value (group-1) and below (group-2). In electrophysiological evaluations, the / ui / stimulus is presented in quiet, +5 dB and +10 dB signal to noise ratio white noise and International Collegium for Rehabilitative Audiology (ICRA) noise. Sound onset and sound change N1 latencies and N1- P2 peak to peak amplitudes were compared between conditions and between groups. While N1 latencies were prolonged in all noise types and signal to noise ratios compared to the quiet condition, the N1- P2 peak-to-peak amplitudes decreased at both signal to noise ratios in ICRA noise compared to quiet. The latencies and amplitudes in ICRA noise compared to white noise at the same signal to noise ratio were prolonged and decreased, respectively. While sound change N1 latencies were higher in ICRA noise +10 dB and white noise +5 dB signal to noise ratio compared to quiet, N1- P2 peak-to-peak amplitudes were lower in ICRA +5, +10 dB and white noise +5 dB signal to noise ratio compared to quiet. No effect of signal to noise ratio on onset and sound change responses was observed. In comparisons between groups; only at white noise +5 signal to noise ratio the onset N1- P2 amplitudes of group-2 were higher than group-1, no correlation was found between speech in noise scores and cortical responses. In conclusion, the presence of noise changes the sound onset and sound change N1 responses, the effect of noise type varies based on the evoked response. Comparison of cortical responses in larger groups with different speech in noise abilities or in people with speech in noise problems may be suggestedtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkortikal N1 cevabıtr_TR
dc.subject.lcshSağlık mesleğitr_TR
dc.titleFarklı Maske Gürültülerinin ve Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etmenin İşitsel Kortikal N1 Cevabı Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetArka plan gürültüsü varlığında konuşmayı anlamada güçlük yaygın olarak bildirilen bir sorundur. Gürültünün varlığına bağlı olarak üst düzey nöral fonksiyonlarda değişiklikler meydana gelirken, artan gürültü ile nöral tepkiler de zayıflar. Yapılan bu çalışmanın amacı; gürültüde konuşmayı ayırt etme becerisi farklı olan normal işitmeye sahip bireylerde ses başlangıç ve ses değişimleri ile oluşan kortikal N1 cevabının, farklı sinyal gürültü oranlarında ve farklı gürültü türlerinden etkilenimlerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya normal işitmeye sahip 18- 30 yaş arası 15 erkek, 15 kadın toplam 30 birey katılmıştır. Katılımcılar gürültüde konuşmayı ayırt etme testinden aldıkları puanlara göre medyan değerinin üstü (grup-1) ve altı (grup- 2) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Elektrofizyolojik değerlendirmelerde /ui/ uyaranı sessiz ortam, +5 dB ve +10 dB sinyal gürültü oranında beyaz gürültü ve International Collegium for Rehabilitative Audiology (ICRA) gürültüsünde sunulmuştur. Ses başlangıç ve ses değişim N1 latans ve N1- P2 tepeden tepeye amplitüdleri koşullar arasında ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Ses başlangıç N1 latansları tüm gürültü tipleri ve sinyal gürültü oranlarında sessiz koşula göre latansta uzama gösterirken, N1- P2 tepeden tepeye amplitüdleri ise her iki sinyal gürültü oranında ICRA gürültüsünde sessiz koşula göre düşük bulunmuştur. Aynı sinyal gürültü oranında ICRA gürültüsünde elde edilen latans ve amplitüdler beyaz gürültüye göre sırasıyla daha geç ve daha düşük olarak elde edilmiştir. Ses değişim N1 latansları ise ICRA gürültüsü +10 dB ve beyaz gürültü +5 dB sinyal gürültü oranında sessiz koşula göre daha yüksek elde edilirken, N1- P2 tepeden tepeye amplitüdleri ICRA +5, +10 dB ve beyaz gürültü +5 dB sinyal gürültü koşulunda sessiz koşula göre daha düşük olmuştur. Sinyal gürültü oranının ses başlangıç ve ses değişim cevapları üzerinde etkisi gözlenmemiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise sadece beyaz gürültü +5 dB sinyal gürültü oranında grup-2’nin ses başlangıç N1- P2 amplitüdleri grup-1’e göre daha yüksek olmuş, gürültüde konuşmayı ayırt etme skorları ile kortikal cevaplar arasında ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak gürültü varlığı ses başlangıç ve ses değişim N1 cevaplarını değiştirmektedir, gürültü tipinin etkisi uyarılan cevaba göre değişiklik göstermektedir. Gürültüde konuşmayı ayırt etme becerisi farklılık gösteren daha geniş popülasyonlarda, gürültüde konuşmayı ayırt etme problemi olan bireylerde kortikal cevapların karşılaştırılması önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-07-05T08:54:36Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record