Show simple item record

dc.contributor.advisorAtar, Burcu
dc.contributor.authorBayram, İzel
dc.date.accessioned2020-08-05T13:11:08Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-17
dc.identifier.citationBayram, İ. (2020). Kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin güvenirlik kestirimleri üzerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22523
dc.description.abstractThe purpose of this study was to compare the missing data handling methods in terms of the influence on reliability coefficients under different simulation conditions. For this purpose, datasets with 200, 500, and 1000 sample sizes, 20 and 40 items were generated, and study was conducted with those simulated datasets. Cronbach alpha and IRT based reliability coefficients of each dataset was calculated and used as reference values. Afterwards, datasets were reduced by %5, %10 and %20 as completely random and generated new datasets. Using listwise deletion (LD), zero imputation, regression imputation (RI), multiple imputation (MI), and expectation maximization (EM) missing data handling methods were applied to all datasets. Cronbach alpha and IRT based empirical reliability coefficients of each dataset were calculated and compared with the reference values. As a result of the study, there was no statistically significant difference between reliability coefficients. The methods which produced the closest values to the reference values were RI and MI methods.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectKayıp veritr_TR
dc.subjectRegresyon atamatr_TR
dc.subjectÇoklu atamatr_TR
dc.subjectBeklenti maksimizasyonutr_TR
dc.subjectSıfır atamatr_TR
dc.subjectGüvenirliktr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleKayıp Veri ile Baş Etme Yöntemlerinin Güvenirlik Kestirimleri Üzerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeComparıson Of Influence Of The Mıssıng Data Handlıng Methods On Relıabılıty Estımatıon
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada farklı test uzunluklarında, farklı örneklem büyüklüklerine sahip veri setlerinden farklı oranlarda kayıp veri içeren veri setleri oluşturularak, bu veri setlerine uygulanan kayıp veri yöntemlerinin güvenirlik kestirimi üzerine etkisi incelenmiştir. Bunun için 20 ve 40 soruluk 200, 500 ve 1000 kişilik örnekleme sahip yapay veri setleri oluşturulmuştur. Her bir veri setinin Cronbach alfa ve MTK temelli ampirik güvenirlik katsayısı hesaplanıp referans değerler olarak kullanılmıştır. Sonrasında veri setleri, tamamen rassal olarak kayıp mekanizmasına sahip olacak şekilde %5, %10 ve %20 oranlarında eksiltilip yeni veri setleri oluşturulmuştur. Oluşan veri setleri dizin silme (DS), sıfır atama, regresyon atama (RA), çoklu atama (ÇA) ve beklenti maksimizasyonu (BM) yöntemleriyle tamamlanmış ve güvenirlik katsayıları kestirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda referans değerler ile farklı kayıp veri yöntemleriyle tamamlanmış veri setlerinin güvenirlikleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı, ancak referans değerlere en yakın sonuçları regresyon ve çoklu atama yöntemlerinin verdiği görülmüştür. Sıfır atama yönteminin referans değerlere en uzak kestirimleri verdiği elde edilen sonuçlar arasındadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-05T13:11:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess