Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Hüseyin
dc.contributor.authorDumlu, Yiğithan
dc.date.accessioned2020-06-18T09:09:57Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-05-21
dc.identifier.citationAkarsu, Bedia. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Arghavanian, Aida. (2013). Resimde “Ağaç”. (Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Resim Anasanat Dalı. Ankara. Ateş, Öztürk Şenay. (2012). Yakındoğu Demirçağ Uygarlıklarında Hayat Ağacı İnancı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı. Diyarbakır. Belli, Oktay. (1982). Urartularda Hayat Ağacı İnancı. Anadolu Araştırmaları, 8, s. 237-246. Erişim: 22.03.2020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadolu/issue/1158/13558 Cevizci, Ahmet. (2000). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları. Eliade, Mircea. (2003). Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale Arslan). İstanbul: Kabalcı yayınları. Eliade, Mircea. (2005). Dinler Tarihi, İnanclar ve ibadetlerin morfolojisi. Konya: Serhat Kitabevi. Ergun, Pervin. (2004). Türk Kültüründe Ağaç Kültü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Karakuş, Gökhan. (2016). Türk Tasarımında Soyutlama, Maddesellik ve Desen. Design Unlimited, 1, s. 40-41. https://issuu.com/artunlimited_tr/docs/designunlimited_m_12102016_a4_kontr/40 Erişim: 25.03. 2020 Kitab-ı Mukaddes. (2013). Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Ahit. İstanbul: Yeni yaşam yayınları. Ocak, Yaşar Ahmet. (1983). Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: Enderun Kitabevi. Öney, Gönül. (1968). Hayat Ağacı, Belleten. 32(125). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. https://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-xxxii-sayi-125-yil-1968-ocak/ Örnek, Veyis Sedat. (1973). Budunbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Öztekin, Selma. (2008). Dinlerde Hayat Ağacı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. Ankara. Öztürk, Mehmet. (2008). Konya ve Çevresinde Anadolu Sulçuklu Dönemi Çinilerinde Kullanılan Bitkisel Motiflerin Dili ve Resim Eğitimi Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güzel Sanatlar Anabilim Dalı. Konya. Sevim, Sibel, Özer, Gökçe. (2014). Metepec Seramik Hayat Ağaçları Çağdaş Yorumları, Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(6), s. 202-211. Temren, Belkıs. (1995). Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları. Tokat, Latif. (2004). Dinde Sembolizm, Ankara: Ankara Okulu Yayınları. Türk Dil Kurumu [TDK]. Simge. Güncel Türkçe Sözlüğü. Erişim: 16.06.2019. https://sozluk.gov.tr/ Türkiye Gazetesi, (1984). Rehber Ansiklopedisi, 5. İstanbul: Türkiye Gazetesi yayınları. Yılmaz, Dilek. (2012). Protohistorik Dönemde Anadolu’da Hayat Ağacı Motifi, III. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu. Antalya.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22356
dc.description.abstractThis study report titled “Interpretation of the Tree of Life Symbol on Ceramic Forms and Surfaces” consists of 3 main sections. In chapter one titled "Tree of Life Symbol"; Examining the meaning of symbolism, the characteristics of the Tree of Life symbol, which is one of the elements of faith in various cultures, which has been accepted from the beginning of human history to this day, are described. In the second chapter titled "Tree of Life symbol in various religions"; The sanctity of the tree of life symbol in different religions and the characteristics of this sanctity in adopted religions are mentioned. In the third chapter titled "The Use of the Tree Symbol of Life in Art"; Various artists who obtained this symbol were investigated in their work by examining the place of the Tree of Life symbol in art and through painting and ceramic art. In the ongoing report with personal ceramic applications; In ceramic art, the original uses and applications of the tree of life symbol are shown on forms and surfaces.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHayat ağacıtr_TR
dc.subjectSemboltr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleHayat Ağacı Sembolünün Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Hayat Ağacı Sembolünün Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumu” başlıklı bu çalışma raporu üç ana bölümden oluşmaktadır. “Hayat Ağacı Sembolü” başlıklı birinci bölümde; Sembolizmin anlamı incelenerek, insanlık tarihinin ilk başlarından bu güne dek kabul gören, çeşitli kültürlerde inanç unsurlarından biri olan Hayat Ağacı sembolünün özellikleri anlatılmaktadır. “Çeşitli Dinlerde Hayat Ağacı Sembolü” başlıklı ikinci bölümde; Farklı dinlerdeki hayat ağacı sembolünün kutsallığından ve bu kutsallığın, benimsenen dinlerdeki özelliklerinden bahsedilmektedir. “Sanatta Hayat Ağaç Sembolünün Kullanımı” başlıklı üçüncü bölümde; Hayat Ağacı sembolünün sanattaki yeri konu edinilmiş, resim ve seramik sanatı üzerinden incelenmesiyle çalışmalarında bu sembolü konu edinen çeşitli sanatçılar araştırılmıştır. Kişisel seramik uygulamalarla devam eden raporda; seramik sanatında form ve yüzeylerde hayat ağacı sembolünün özgün kullanımı ve uygulamalarına yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-06-18T09:09:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess