Show simple item record

dc.contributor.advisorCoşkun, Gürsoy
dc.contributor.authorAslan, Arzu
dc.date.accessioned2020-03-06T11:13:28Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-02-05
dc.identifier.citationAslan A.Total Diz Artroplastili Hastalarda Farklı Bandaj ve Kinezyo Bantlama Uygulamalarının Erken Dönem Ağrı, Ödem ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Olan Etkileri (Yüksek Lisans Tezi): T.C Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı; 2020tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22256
dc.description.abstractAslan A., The Effects of Different Bandage and Kinesio Tape® Applications on Pain, Edema and Functional Level in Patients With Total Knee Arthroplasty in the Early Postoperative Period , Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Master of Science Thesis in Physiotherapy and Rehabilitation Program, Ankara, 2020. The aim of the study was to compare the effectiveness of elastic bandages (EB), kinesio tape (KT) and short stretch inelastic bandages (SSIB) on postoperative pain, edema, range of motion (ROM) and functional level in the early stage after total knee arthroplasty (TKA). The study was conducted on 30 volunteer individuals who underwent unilateral TKA surgery with an average age of 67,8 ± 4,81 years. Informed consent forms were signed to all subjects before the study. Physical and sociodemographic characteristics and preoperative pain, range of motion, leg circumference measurements and functional scores were recorded.Thirty participants who underwent unilateral TKA were randomized as EB Group (n=10), KT group (n=10) and SSIB group (n=10). EB and SSIB were wrapped from toes to groin with 50% overlap and 80% stretch and repeated daily. Kinesio tape was taped with lymphatic correction technique along the anterior, medial and lateral aspects of the leg. All treatments were stopped on the 8th day. Pain intensity was measured using Visual Analogue Scale (VAS), range of motion (ROM) using universal goniometer, edema by measuring extremity circumference using tape measure, lower extremity functional level using Knee Society Score (KSS). All measurements which taken preoperatively were repeated postoperative 1st, 3rd, 5th, 8th, 14th, 28th days, 6th week and 3rd month. Functional level was measured on the 6th week and 3rd month. Statistical analysis was performed with Friedman test for the change of parameters according to time in the group and Kruskall Wallis test for intergroup differences.Pain scores and edema decreased, knee ROM and KSS scores increased in all treatment groups as compared with the baseline levels (p<0.05). However, there were no significant difference in the same parameters between groups at any time point (p>0.05). As a result, it was concluded that all EB, SSIB and KT applications are reliable modalities to decrease pain and edema after TKA surgery and KT and SSIB can be considered as alternative options versus elastic bandage treatment for pain and edema after TKA. Keywords: TKA, edema, elastic bandages, short stretch bandages, kinesio tape.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectkısa gerimli bandajtr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleTotal Diz Artroplastili Hastalarda Farklı Bandaj ve Kinezyo Bantlama Uygulamalarının Erken Dönem Ağrı, Ödem ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Olan Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAslan A, Total Diz Artroplastili Hastalarda Farklı Bandaj ve Kinezyo Bantlama Uygulamalarının Erken Dönem Ağrı, Ödem ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Olan Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Çalışmamızın amacı total diz artroplastisi (TDA) sonrası elastik bandaj (EB), kısa gerimli bandaj (KGB) ve kinezyo bantlama (KB) uygulamalarının erken dönem ağrı, ödem ve fonksiyonel seviye üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmamız tek taraflı TDA ameliyatı geçiren yaş ortalaması 67,8 ± 4,81 yıl olan 30 gönüllü birey üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma öncesi tüm bireylere aydınlatılmış rıza onam formları imzalatıldı. Fiziksel ve sosyodemografik özellikleri preoperatif ağrı, eklem hareket açıklığı, bacak çevresi ölçümleri ve fonksiyonel skorları kaydedildi. Bireyler EB grubu (n=10), KB grubu (n=10) ve KGB grubu (n=10) olarak randomize edildi. EB ve KGB ayak parmaklarından kasığa kadar %50 üst üste gelme oranıyla ve %80 gerimle sarıldı ve her gün çözülüp tekrar sarıldı. KB bacağın ön, iç ve dış yüzeyleri boyunca lenfatik korreksiyon tekniği ile yapıştırıldı. Tüm tedaviler 8. günde sonlandırıldı. Ağrı düzeyleri Vizüel Analog Skala (VAS), eklem hareket açıklığı (EHA) universal gonyometre ile, ödem mezura ile çevre ölçümü yaparak, alt ekstremite fonksiyonel seviyesi Diz Cemiyeti Skoru (DCS) ile ölçüldü. Ameliyat öncesi alınan tüm ölçümler ameliyat sonrası 1., 3., 5., 8., 14., 28. günlerde, 6. haftada ve 3. ayda tekrarlandı. Fonksiyonel seviye ölçümleri ameliyat sonrası 6. hafta ve 3. ayda tekrarlandı. İstatistiksel analizde, parametrelerin grup içi zamana göre değişimi Friedman testi ile, gruplar arası farklılıklar ise Kruskall Wallis testi ile kıyaslandı. Tüm tedavi gruplarında başlangıç seviyesine kıyasla ağrı skorları ve ödem anlamlı şekilde azalırken, diz EHA ve DCS skoru anlamlı şekilde arttı (p<0,05). Ancak aynı parametreler için hiçbir zaman diliminde gruplar arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Sonuç olarak EB, KGB ve KB uygulamalarının tümünün TDA ameliyatı sonrası ağrı ve ödemi azaltmak için güvenilir modaliteler olduğu, KGB ve KB’nin TDA sonrası oluşan ağrı ve ödem için elastik bandaja alternatif birer tedavi seçeneği olabileceği görüşüne varıldı. Anahtar Kelimeler: TDA, ödem, elastik bandaj, kısa gerimli bandaj, kinezyo bantlama.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-09-08T11:13:28Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess