Show simple item record

dc.contributor.advisorLeblebici, Doğan Nadi
dc.contributor.authorAkçiçek, Arda
dc.date.accessioned2020-02-03T07:22:12Z
dc.date.issued2020-01
dc.date.submitted2019-12-23
dc.identifier.citationAkıncı, M. (2014). Hayek’in Sosyal ve Siyasal Teorisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 39, 73-89. Aman, F. (2012). Bronislaw Malinowski'nin Kültür Teorisi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-151. Anderson, B. (2009). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Arnhart, L. (Bahar 2018). Friedrich Hayek'in Darwinci Muhafazakârlığı. Liberal Düşünce(90), 147-168. Arnold, R. A. (Fall 1980). Hayek and Institutional Evolution. The Journal of Libertarian Studies, IV(4), 341-352. Auge, M., Colleyn, J. P. (2005). Antropoloji. (İ. Yerguz, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Bartu Candan, A., Özbay, C. (2018). Giriş, Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar. (A. Bartu Candan, C. Özbay, Ed.). İstanbul: Metis Yayınları. Barry, N. (Summer 1982). The Tradition of Spontaneous Order. Literature of Liberty: A Review of Contemporary Liberal Thought, Vol. V, no. 2, 7-58. Barry, N. (Kış-Bahar 2007). The Concept of a Free Society. Liberal Düşünce, Cilt 12, No: 45, 105-116. Bates, D. G. (2009). 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, (S. Aydın, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Bauman, Z. (2014). Modernlik ve Müphemlik, (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bauman, Z. (2015). Akışkan Modern Dünyada Kültür. (İ. Çapçıoğlu, & F. Ömek, Çev.). Ankara: Atıf Yayınları. Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramlara Giriş. (Ç. Ö. Emir, Dü.) İstabul: Pinhan Yayıncılık. Berlin, I. (Kış-Bahar 2007). İki Özgürlük Kavramı. (M. Erdoğan, Çev.). Liberal Düşünce, Cilt 12, No: 45, 59-72. Bickerton, D. (2010). Ademin Dili: İnsan Lisanı Nasıl Yarattı Lisan İnsanı Nasıl Yarattı. (Ç. M. Doğan, Dü.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Burke, P. (2006). Kültür Tarihi. (Ç. M. Tunçay, Dü.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Butler, E. (2001). Heyek: Çağımız İktisat ve Siyaset Felsefesine Katısı. (Ç. Y. Çelikkaya, Dü.) Ankara: Liberte Yayınları. Butler, E. (2018). Klasik Liberalizm: Bir El Kitabı. (A. Akçiçek, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları. Caldwell, B. (2000). The Emergence of Hayek's Ideas on Cultural Evolution. Review of Austrian Economics (13), 5-22. Caldwell, B. (2004). Hayek’s Challenge: An Intellectual Biography of F. A. Hayek. London: University of Chicago Press. Carhart, M. C. (2007). The Science of Culture in Enlightenment Germany. Massachusetts: Harvard University Press. Carneiro, R. L. (1967). Introduction. The Evolution of Society: Selections from Herbert Spencer's "Principles of Sociology". (E. R. Carneiro, Ed.).Chicago: The University of Chicago Press. Connin, J. L. (1990). Hayek, Liberalism and Social Knowledge. Canadian Journal of Political Science, 23(2), 297-315. Darwin, Charles. (2017). Türlerin Kökeni, (B. Kılıç, Çev.). Alfa Yayınları: İstanbul. De Crespigny, A. (t.y.). F. A. Hayek: İlerleme İçin Özgürlük. Çağdaş Siyaset Felsefecileri. (A. De Crespigny, K. R. Minnogue, Ed.). İstanbul: Remzi Kitabevi, 59-74. Dietze, G. (1976). Hayek on the Rule of Law. Essays on Hayek. (F. Machlup, Ed.). Hillsade Mich: Hillsade College Press. Di Nuoscio, E. (2001). Social Evolution. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 14286-14290. Duverger, M. (1975). Siyaset Sosyolojisi (Sociologie de la Politique). (D. Ş. Tekeli, Çev.) İstanbul: Varlık Yayınları. Eagleton, T. (2011). Kültür Yorumları. (Ö. Çelik, Çev.) İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. Ebenstein, A. (2003). Hayek’s Journey, The Mind Of Friedrich Hayek. NY: Palgrave Macmillan. Ellwood, C. A. (1918). Theories of Culturel Evolution. American Journal of Sociology, Vol. 23, No. 6, 779-800. Ember, C. R., & Ember, M. (1992). Anthropology: A Brief Introduction. New Jersey: Prentice-Hall. Erdoğan, M. (2006). Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm. Ankara: Orion Yayınevi. Erdoğan, M. (2013). Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri. Liberalizmin El Kitabı. (C. Uslu, Ed.). Ankara: Kadim Yayınları. Faris, R. E. (1956). Evolution and American Society. Evolutionary Thought in America. (E. S. Persons, Ed.). New York: George Braziller, 160-180. Freeman, D. (2017). Human Nature and Culture. Dilthey's Dream: Essays on Human Nature and Culture. ANU Press. Gaus, G. (t.y.). Hayek, Complexity and “Classical Liberalism”. Erişim: 12 Eylül 2019. https://gaus.biz/HayekianLiberalism.pdf Gaus, G., Thrasher, T. (2013). Social Evolution. The Routledge Companian to Social and Political Philosophy. (G. Gaus, F. D’Agostino, ed.). New York: Taylor Francis, 643-55. Gick, E., Gick, W. (2015). Hayek's Theory of Cultural Evolution Revisited: Rules, Morality, and the Sensory Order. Erişim: 10 Ağustos 2019. http://www.wiwi.uni-jena.de/papers/wp-b001.pdf Goodenough, H. W. (1971). Culture, Language, and Society. McCaleb Module in Anthropology Reading. Mass: Addison-Wesley. Gray, J. N. (1982). F. A. Hayek and Rebirth of Classical Liberalism. Literature of Liberty, V.(4), 19-101. Hamowy, R. (Spring 1982). The Hayekian Model of Government in an Open Society. The Journal of Libertarian Studies, Vol. VI, No: 2, 137-143. Harrison, L. E.; Huntington, S. P. (2000). Culture Matters: How Values Shape Human Progress. Basic Books: New York. Haviland, W. A., Prins, H. E., Walrath, D., ve McBride, B. (2008). Kültürel Antropoloji. (Ç. İ. Sarıoğlu, Dü.) İstanbul: Kaknüs Yayınları. Hayek, F. A. (1952). The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology. Chicago: The University of Chicago Press. Hayek, F. A. (1960a). The Case for Freedom. Erişim: 12 Aralık 2019 https://fee.org/articles/the-case-for-freedom/ Hayek, F. A. (1960b). The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press. Hayek, F. A. (1967). Studies in Philosophy, Politics and Economics. London: Routledge. Hayek, F. A. (1979a). Law, Legislation, Liberty, Vol 3, The Political Order of A Free People. Chicago: University of Chicago Press. Hayek, F. A. (1979b). The Counter Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason. Indianapolis: Liberty Press. Hayek, F. A. (1981). Kinds of Order in Society. Erişim: 13 Temmuz 2018 https://oll.libertyfund.org/title/2136/195376 Hayek, F. A. (1988). The Fatal Conceit. The Collected Works of F. A. Hayek, Vol. 1. (W. W. Bartley, Ed.). Chicago: University of Chicago Press. Hayek, F. A. (1990a). Adam Smith’s Message in Today’s Language. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, UK: Routledge, 267-269. Hayek, F. A. (1990b). New Studies in Philosophy, Politics and the History of Ideas. London: Routledge. Hayek, F. A. (1999). Liberal Bir Devletin Anayasası. (M. Erdoğan, Çev.). Sosyal ve Siyasal Teori. Ankara: Siyasal Kitabevi. Hayek, F. A. (Kış 2005). Özgürlük, Akıl ve Gelenek. (Y. Z. Çelikkaya, Çev.). Liberal Düşünce, Cilt:10, No: 37, 45-58. Hayek, F. A. (2012). Hukuk, Yasama ve Özgürlük. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Hayek, F. A. (2013a). Liberalizm. (Ü. Çetin, Çev.). Liberalizmin El Kitabı. (C. Uslu, Ed.). Ankara: Kadim Yayınları. Hayek, F. A. (2013b). Özgürlüğün Anayasası. (Ç. Y. Çelikkay, Dü.) Ankara: Big Bang Yayınları. Hegel, G. W. F. (1995). Tarihte Akıl. (Ö. Sözer, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları. Heywood, A. (2017). Siyaset Teorisine Giriş. (H. M. Köse, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları Horwitz, Steven. (2000). Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective, London: Routledge. Horwitz, Steven. (2006). Hayek and Freedom. Erişim: 12 Aralık 2019. https://fee.org/articles/hayek-and-freedom/ Huntington, S. P. (2006). Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. (Y. Z. Çev. M. Turhan, Dü.). İstanbul: Okuyan Us Yayın. Ikeda, S. (2011). Zayıf Bağlar, Girişimcilik ve Muhteşem Toplum: Ekonomik Gelişmenin Anahtarı, (A. Akçiçek, Çev.), Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 61-62, Kış-Bahar 2011, 199-201. Işık, Ş. (2018). Akideden Mite: Antikite’den 20. Yüzyıla İlerleme Kavramı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 15-31. Jenks, C. (2005). Culture. (Second Edition). New York: Routledge. Kalkan, B. (2016). Kendiliğinden Doğan Düzen. Ankara: Liberte Yayınları. Kant, I. (2006). Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, (U. Nutku, Çev.). Tarih Felsefesi Seçme Metinler. (D. Özlem, G. Ateşoğlu, Der.). İstanbul: Doğu-Batı Yayınları. Keesing, R. M. (1974). Theories of Culture. Annual Review of Anthropology, 73-97. Kley, R. (1994). Hayek's Social and Political Thought. Oxford: Clarendon Press. Koselleck, R. (2007). İlerleme, (M. Özdemir, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions (Cilt XLVII). Massachusetts, Cambridge, USA: Peabody Museum of American Archeology and Ethnology. Kronenfeld, D. B. (2008). Culture, Society, and Cognition: collective goals, values, action, and knowledge. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. Kukathas, C. (1989). Hayek and Modern Liberalism. Oxford: Clarendon Press. Kukathas, C. (Winter 2000). Does Hayek Speak to Asia?. The Independent Review, V. IV, n. 3, ISSN 1086-1653, 1999, 419-429. Kukathas, C. (2003). The Liberal Archipelago. New York: Oxford University Press. Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press. Linton, R. (1945). The Cultural Background of Personality. New York: Appleton-Century-Crofts. Locke, J. (2017). Hoşgörü Üstüne Bir Mektup. (M. Yürüşen, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları. Mack, E., Gaus, F. G. (2013). Klasik Liberalizm ve Liberteryanizm: Özgürlük Geleneği. (A. Akçiçek, B. Şahin, Çev.). Liberalizmin El Kitabı. (C. Uslu, Ed.). Ankara: Kadim Yayınları. Mandaville, B. (1998). The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits, Vol. 1-2, Indianapolis: Liberty Fund. Marmefelt, T. (2009). Human Knowledge, Rules, And The Spontaneous Evolution of Society in The Social Thought of Darwin, Hayek, and Boulding. Journal of Economic Behavior & Organization, 71, 62-74. Malinowski, B. (1990). İnsan ve Kültür: Bir Bilimsel Kültür kuramı ve Öbür Denemeler. (Ç. D. Gümüş, Dü.) Ankara: Verso Yayıncılık. Malinowski, B. (1992). Bilimsel Bir Kültür Teorisi. (S. Özkal, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları. Metin, A. (2016). Hayek’te Sosyal, İktisadi ve Siyasal Teorilerin Bütünselliği. Liberal Düşünce, Sayı 81, 113-129. Mill, J. S. (2012). Hürriyet Üstüne. (M. O. Dostel, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları. Munger, M. C. (2007). Culture, Order, and Virtue. Liberalism, Concervatism, and Hayek's Idea of Spontaneous Order. (E. L. McNamara, Ed.). NY: Palgrave Macmillan, 177-95. Murdock, G. P. (1949). Social Structure. New York: Macmillan. Nisbet, R. (1979). Idea of Progress. Erişim: 21 Eylül 2019. https://oll.libertyfund.org/pages/idea-of-progress-a-bibliographical-essay-by-robert-nisbet Parsons, S. D. (1997). Hayek and the Limitations of Knowledge: Philosophical Aspects. Hayek: Economist and Social Philospoher, A Critical Retrospect. (E. B. Frowen). New York: Sr. Martin's Press, Inc, 63-85. Parsons, T. (1961). Introduction. The Study of Sociology. (H. Spencer içinde). USA: The University of Michigan Press, v-x. Petsoulas, C. (2001). Hayek's Liberalism and Its Origins: His Ideas of Spontaneous Order and the Scottish Enlightement. Oxon: Routledge. Richarson, P., Boyd, R. (2004). Not By Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. Chicago: University of Chicago Press. Saraçoğlu, M. A. (Yaz 2002). Hayek’in Liberal Felsefesinde Demokrasi ve Yapılanması. Liberal Düşünce, Sayı 27, 127-136. Smith, A. (2016). The Wealth of Nations, Karbon Kitaplar: İstanbul. Smith, A. D. (2002). Nationalism: Theory, Ideology, History. New Jersey: Wiley. Smith, M. J. (2000). Culture: Reinventing the Social Sciences. Buckingham: Open University Press. Smith, P. (2001). Cultural Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell Publischer Ltd. Smith, P., Riley, A. (2016). Kültür Kuramına Giriş. (İ. G. Çev. S. Güzelsarı, Dü.). Ankara: Dipnot Yayınları. Spencer, H. (1967a). A Society is an Organism. The Evolution of Society: Selections from Herbert Spencer's "Principles of Sociology". (R. L. Carneiro, Ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 3-8. Spencer, H. (1967b). What is a Society?. The Evolution of Society: Selections from Herbert Spencer's "Principles of Sociology". (E. R. Carneiro, Ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1-2. Spencer, H. (1970). Social Statics. New York: Robert Schalkenbach Foundation. Spencer, H. (1972). On Social Evolution. Chicago: The University of Chicago Press. Steele, D. R. (Summer 1987). Hayek's Theory of Cultural Group Selection. The Journal of Liberterian Studies, VIII(2), 171-195. Streit, M. E. (1997). Constitutional Ignorance, Spontaneous Order and Rule-Orientation: Hayekian Paradigms from a Policy Perspective. Hayek: Economist and Social Philosopher, A Critical Retrospect. (E. B. Frowen, Ed.). New York: St. Martin's Press, Inc., 37-62. Sumner, W. G. (1906). Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Maners, Customs, Mores, and Morals. New York: Ginn and Co. Swingewood, A. (1998). Cultural Theory and The Problem of Modernity. New York: St. Martin Press. Tilley, J. J. (t.y.). Cultural Relativisim. Erişim: 11 Ekim 2019. https://philpapers.org/archive/TILCR.pdf Uygur, N. (1996). Kültür Kuramı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Vanberg, V. J. (1986). Spontaneous Market Order and Social Rule. Economic and Philosophy, 81-98. Williams, R. (1958). Culture and Society 1780-1950. New York: Harper & Row Publishers. Williams, R. (1993). Kültür. (S. Aydın, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Williams, R. (2005). Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı. (S. Kılıç, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları. Wilson, T. (t.y.). The Culture of Classical Liberalism: Does Classical Liberalism Focus Solely on Economics?. Erişim: 1 Mayıs 2015. http://fee.org/freeman/the-culture-of-classical-liberalism Yalçıner, R. (2014). Etnisite ve Milliyetçilik: Eleştirel Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 69 (1), 189-215. Yayla, A. (1992). Hayek, 20. Yüzyıl ve Türkiye. Türkiye Günlüğü, Sayı 18. Yayla, A. (1993). Özgürlük Yolu: Hayek'in Sosyal Teorisi. Ankara: Liberte Yayınları. Yayla, A. (2000). Liberal Bakışlar. Ankara: Liberte Yayınları. Yayla, A. (2002). Siyaset Teorisine Giriş. Ankara: Liberte Yayınları. Yürüşen, M. (2013). İnsan Doğası, Sosyal Düzen ve Değişim, Liberte Yayınları: Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21987
dc.description.abstractThis dissertation discusses and describes the concept of culture in a classical liberal perspective. Analysis of the primary sources of classical liberal philosophy presents that almost none of the prominent names of classical liberalism has composed a particular work on culture, which is one of the main concepts of social sciences and social theory. Although those philosophers have social theories or views on emergence of social order, the concept of culture is briefly or never adopted to their thoughts. This makes us to face a criticism that classical liberals are only concerned with economy and politics, which is needed to be responded in order to find answers to an important question in political philosophy. This dissertation aims to perform such a task through discussing Hayek’s thoughts on culture within his social theory and draw a frame with respect to political theory. As one of the important modern philosophers of the classical liberal tradition, whose social theory is complete and consistent as much as comprehensive to the extent of learning capacity of human beings and emergence of social order, Hayek’s thoughts are believed to be important to make a classical liberal description of culture. Thus, throughout this dissertation, Hayek’s view on culture is discussed and they are analyzed in terms of political theory.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKlasik liberalizmtr_TR
dc.subjectKültür
dc.subjectF. A. Hayek
dc.subjectSosyal teori
dc.subjectSiyaset teorisi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimitr_TR
dc.titleF. A. Hayek'te Kültür Kavramı ve Bu Kavramın Düşünürün İlerleme ve Uygarlık Yaklaşımlarıyla İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, kültür kavramını klasik liberal çerçeveden ele alarak tarifini ortaya çıkarmaktadır. Klasik liberal felsefenin temel kaynakları incelendiğinde, sosyal bilimlerin ve sosyal teorinin temel kavramlarından biri olan kültüre ilişkin olarak, bu geleneğin önde gelen düşünürlerinden neredeyse hiçbirinin özel bir çalışması yoktur. Klasik liberal geleneğin düşünürlerinin genelinin bir sosyal teorisi ya da sosyal düzenin ortaya çıkışına ilişkin görüşleri olmasına rağmen, çalışmalarında kültür meselesi ya çok sınırlı işlenmekte ya da hiç işlenmemektedir. Bu durum, klasik liberallerin yalnızca ekonomi ve siyaset üzerine odaklandığı yönünde önemli bir eleştiriyi karşımıza çıkarırken, bu eleştiriye ilişkin bir yanıtın verilmesiyle siyaset felsefesi alanındaki önemli bir sorunun cevap bulmasına da katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Tez, bu amaca bağlı olarak, Hayek’in sosyal teorisindeki kültüre ilişkin görüşlerini incelemiş ve bu görüşlerin, siyaset teorisi bakımından çerçevesini çizmeye çalışmıştır. Sosyal teorisi, insanın öğrenme kabiliyetinden toplumsal düzenin ortaya çıkmasına kadar bir bütünlük ve tutarlılık ortaya koyan, bu bakımdan klasik liberal geleneğin önemli çağdaş düşünürleri arasında yer alan Hayek’in görüşlerinin incelenmesinin, kültür kavramı bakımından klasik liberal bir tarif elde etme yönünde önemli olduğuna inanıldığı için tez boyunca Hayek’in sosyal teorisinde, bu kapsamdaki görüşleri ele alınmış ve bu görüşlerin siyaset teorisi bakımından bir değerlendirmesi yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-03T07:22:13Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record