Show simple item record

dc.contributor.advisorPürnak, Tuğrul
dc.contributor.authorÖztürk, Yusuf
dc.date.accessioned2020-01-17T07:52:57Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.citationÖztürk Y. Kronik Hepatit B’ye sekonder İleri Evre Fibrozis ve Siroz Hastalarında Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi Riskinin, Glipikan 3, Heat Shock Protein-70, CD-34 Ve Glutamin Sentetaz ile Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniveristesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21779
dc.descriptionBu tez Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TTU-2018-15717 proje numarası ile desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractHepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most common cancer. It is the third most common cause of cancer death (1). Chronic hepatitis B (CHB) patients consti-tute more than half of HCC patients. The main cause of death in HCC patients is to diagnose these patients in advanced stage. Therefore early diagnosis is very important to improve clinical outcomes such as mortality rate, successful transplantation outcome. (133). CHB patients followed in Hacettepe University Hospital between January 2003 and December 2013 with advanced fibrosis or cirrhosis (fibrosis ac-cording to Ishak scoring ≥4) were included in our study. In addition, 10 patients with CHB with fibrosis score <3 and who did not develop HCC were included as a control group. Both HCC and CHB biopsy materials were re-evaluated by using glutamine synthetase (GS), heat shock protein-70 (HSP-70), CD 34 and glypican-3 (GPC-3), which are tissue markers used in the diagnosis of early HCC. A single, experienced pathologist evaluated all specimens inculuded in the study. The purpose of staining with these markers is to test the presence of a cellular disorder/atypia before the clinical presentation of HCC. It was thought that detection of these markers in non-HCC patitents whom eventually developed HCC would change the screening algorithm for HCC in these patients. In patients who eventually developed biopsy-confirmed HCC, GS was weakly stained in all non-neoplastic specimens. Almost all neoplastic (87.5%) specimens showed strong GS staining. HSP-70 was strongly stained in 50% of non-neoplastic and 87.5% of neoplastic specimens. CD 34 was weakly stained in 87.5% of non-neoplastic specimens. All neoplastic tissues showed strong CD 34 staining. GLP-3 was strongly sta-ined in 87.5% of both non-neoplastic and neoplastic specimens. GPC-3 staining pattern was similar in both non-neoplastic and neoplastic tissues. Therefore, strong GPC-3 staining of liver biopsy of CHB patients with cirrhosis may predict eventual development of HCC.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectGlipikan-3tr_TR
dc.subjectKonik Hepatit B
dc.subjectHepatoselüler karsinom
dc.subjectİmmünohistokimya
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Sindirim sistemi::Karaciğertr_TR
dc.titleKronik Hepatit B’ye Sekonder İleri Evre Fibrozis ve Siroz Hastalarında Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi Riskinin; Glipikan 3, Heat Shock Protein-70, CD34 Ve Glutamin Sentetaz ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHepatoselüler karsinom (HSK) altıncı en sık kanserdir. Kanser ölümlerinin üçüncü en sık sebebidir (1). HSK hastalarının yarısından fazlasını kronik hepatit B (KHB) hastaları oluşturur. HSK hastalarının ana ölüm nedeni geç tanıdır. Bu nedenle erken tanı ölüm oranı başarılı nakil sonucu gibi klinik sonuçları iyileştimek için çok önemlidir (133). Bizim çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde takip edilen 2003 Ocak-2013 Aralık tarihleri arasında Ishak skorlama sistemine göre fibrozis skoru 4 ve üzerinde karaciğer patolojisi olan KHB tanısı almış ve HSK gelişmiş hastalar çalışıldı. Çalışmaya bu şartlarda 31 hasta dahil edildi. Ayrıca karaciğer patolojisi olan KHB tanısı almış, fibrozis skoru 3’den küçük, HSK gelişmemiş 10 tane kontrol hasta grubu belirlendi. Hastaların hem HSK’ya hem de KHB’ye ait olan biyopsi materyalleri erken HSK tanısında kullanılan glutamin sentetaz (GS), Heat Shock Protein-70 (HSP-70), CD 34 ve glipikan-3 (GLP-3) doku belirteçleri kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirme bu konuda deneyimli tek bir patolog tarafından yapıldı. Bu belirteçlerle boyamadaki amaç, hastalarda HSK gösterilmeden hücresel düzeyde bir bozukluğun olup olmadığının test edilmek istenmesidir. Non-neoplastik dokuda bir boyanma saptanmasının ve bu hastalarda HSK’nın gelişmesinin, tarama algoritmasını kökten değiştirebileceği düşünüldü. Biyopsiyle gösterilmiş HSK’sı olan hastalarda, GS bütün non-neoplastik dokularda zayıf boyandı. Neoplastik dokuların ise çoğunda (%87,5) GS kuvvetli boyandı. HSP-70 non-neoplastik dokuların yarısında, neoplastik dokuların ise %87,5’unda kuvvetli boyandı. CD34 ise non-neoplastik dokuların çoğunda (%87,5) zayıf, neoplastik dokuların tamamında kuvvetli boyandı. GLP-3 hem non-neoplastik hem de neoplastik dokuların %87,5’unda kuvvetli boyandı. GLP-3 boyanma patterni hem non-neoplastik hem de neoplastik dokularda benzerdi. Sonuç olarak, KHB’ye bağlı sirozu olan hastalarda, karaciğer biyopsisinde güçlü GLP-3 boyanması, ileride bu hastalarda HSK gelişimini tahmin edebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2022-01-18T07:52:57Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record