Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmen, Füsun
dc.contributor.authorAydın, Büşra
dc.date.accessioned2020-01-13T10:39:31Z
dc.date.issued2020-01-10
dc.date.submitted2019-12-26
dc.identifier.citationAydın,B. AML hastalarında NKp30 ve B7-H6, Gal-3, BAG6 ekspresyon düzeyleri ile NK hücre sitotoksitesi arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21691
dc.description.abstractABSTRACT Aydın,B. The relationship between NKp30 and B7-H6, Gal-3, BAG6 expression levels and NK cell cytotoxicity in AML patients. Master of Science Thesis of Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Department of Tumor Biology and Immunology, Ankara, 2020. Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous group of disease which characterized by the abnormal proliferation of hematopoietic progenitor cells at differentiation stages. Although recent advances in treatment of AML, the prognosis is still poor. In hematologic malignancies such as acute myeloid leukemia, the receptor-ligand relationships affect activity and cytotoxicity of NK cells that is very important in terms of killing leukemia cells by NK cells. Several studies have shown that NK cell activity and cytotoxicity are very low in AML patients, and the causes of this situation have not been fully understood. In this thesis, our aim is to determine how NK cells, NKp30 receptors and their soluble ligands and cytotoxicity genes of NK cells are affected by AML disease and AML treatment. 9 AML patients and 7 healthy individuals were enrolled in this study. Evaluation of NK cell numbers was shown that the percentage of NK cells tend to decrease in the pretreatment AML group (p>0.05). When NK subgroups were examined, it was found that amount of CD56bright NK cells were lower than the control group but higher than the post-treatment group (p>0.05). In CD16dim/neg NK cell subtype, it was found that there was a decrease in the pre-treatment group compared to the control group and an increase in the post-treatment group (p>0.05). NKp30 expressing NK cells were found to be higher compared to the control group but the percentage of these cells were lower in the post-treatment group than the pre-treatment group (p>0.05). Differentiation in the serum concentrations of B7-H6, BAG-6 and GAL-3 ligands, which are known as soluble form inhibitors of the NKp30 receptors, were also evaluated in this study. It has been found that the serum concentrations of these ligands in the pre-treatment group tends to decrease as compared to the control group, but there were no alterations of serum concentrations in post-treatment group (p>0.05). Transcriptome analysis (NGS mRNAseq) was performed to investigate how NK cell gene expression levels change in AML patients as compared to control group. Expression of NKp30 mRNA (log 9.86), which is higher in the pre-treatment group than the control group, was remarkable. PSMA1, CD27-AS1, some miRNAs and NK cell associated KIR2DL3, IFNAR2, BID, BRAF gene expressions were also found to be increased in patients. Fas, CD244 and PIK3CD gene expression levels decreased in the patient group. NK cell-related receptor genes which are expected to be expressed were also examined separately. Depending on the RNA isolation method used, some of the genes expected to be expressed could not be identified in both groups. In pathway analysis, increase in some genes associated with PI3K pathway have been demonstrated. According to all these results, when compared with healthy donors, differences in certain molecules and genes that are important for the function of NK cells have been observed in AML patients. Detecting these differences, knowing the causes, and solving the mechanisms will be important for the treatment and prognosis of AML. Keywords: Natural killer (NK) cells, acute myeloid leukemia (AML) NKp30, cytotoxicity, B7-H6, BAG-6, GAL-3, transcriptome. This study supported by Hacettepe University Scientific Research Unit.(Project No: 17025)tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNatural killer (NK) hücrelertr_TR
dc.subject.lcshtıptr_TR
dc.titleAml Hastalarında Nkp30 Ve B7-H6, Gal-3, Bag6 Ekspresyon Düzeyleri İle Nk Hücre Sitotoksitesi Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Aydın,B. AML hastalarında NKp30 ve B7-H6, Gal-3, BAG6 ekspresyon düzeyleri ile NK hücre sitotoksitesi arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Akut miyeloid lösemi (AML), hematopoetik progenitor hücrelerin farklılaşma basamaklarında, normalden daha fazla çoğalmasıyla karakterize edilen heterojen bir hastalık grubudur. AML’nin, tedavisinde son zamanlarda kaydedilen ilerlemelere rağmen prognozu hala kötüdür. Akut miyeloid lösemi gibi hematolojik malignitelerde NK hücre aktivitesine ve sitotoksitesine etki eden reseptör-ligand ilişkisi NK hücreler tarafından lösemi hücrelerinin öldürülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu konuda yapılan birçok çalışma AML hastalarında NK hücre aktivitesi ve sitotoksitesinin oldukça düşük olduğunu göstermiş ve bunun nedenleri tam olarak saptanamamıştır. Bu tez çalışmasında NK hücrelerinin aktivasyonunu sağlayan NKp30 reseptörü ile ligandlarının çözünür formlarının ve sitotoksisite genlerinin, AML hastalarında tedavi öncesi ve sonrası nasıl değiştiği ve sağlıklı kontroler ile aralarında ki farklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya 9 AML hastası ve 7 sağlıklı birey dahil edilmiştir. NK hücre sayıları açısından gruplar değerlendirildiğinde NK hücre yüzdesinin tedavi öncesi grupta düşme eğiliminde olduğu görülmüştür (p>0,05). NK alt gruplarına bakıldığında, CD56bright NK hücre hücrelerinin kontrol grubuna göre düşük olduğu fakat tedavi sonrası hasta grubuna göre yüksek olduğu saptanmıştır (p>0,05). CD16 dim/neg NK hücre alt tipinde ise tedavi öncesi grupta kontrole göre azalma olduğu, tedavi sonrası grupta ise artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir(p>0,05). NKp30 ekspresyonu gösteren NK hücre düzeyine bakıldığında ise kontrole göre daha yüksek olduğu, tedavi sonrasında ise tedavi öncesine göre daha düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiştir (p>0,05). NKp30 reseptörünün, soluble formlarının inhibisyona neden olduğu bilinen B7-H6, BAG-6 ve GAL-3 ligandlarının serum konsantrasyonlarındaki değişim de bu çalışmada değerlendirilmiştir. Bu ligandların tedavi öncesi grupta, kontrole göre serum konsantrasyonlarında düşme eğilimi olduğu, tedavi sonrasında ise serum konsantrasyonlarında bir değişim olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). AML hastalarında NK hücre gen ekspresyon düzeylerinin kontrol grubuna göre nasıl değişim gösterdiğini araştırabilmek için bu iki grupta transkriptom (NGS mRNAseq) analizi de yapılmıştır. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre yüksek miktarda eksprese olan NKp30 mRNA (log 9.86) ekspresyonu dikkat çekicidir. PSMA1, CD27-AS1, bazı miRNA’larda, NK hücreleri ile ilişkili KIR2DL3, IFNAR2 BID, BRAF genlerinin ekspresyonlarında da hasta grubunda artış tespit edilmiştir. Fas, CD244 ve PIK3CD gen ekspresyon düzeyleri ise hasta grubunda azalma göstermekteydi. NK hücrelerinde ifadesi beklenen reseptörleri kodlayan genler ayrıca incelenmiş, kullanılan RNA izolasyon yöntemine bağlı olarak ifadesi beklenen bazı genler her iki gruptada belirlenememiştir. Yolak azalizlerinde PI3K yolağı ile ilişkili bazı genlerde artış belirlenmiştir. Tüm bu sonuçlara göre AML hastalarında sağlıklı donörlerle kıyaslandığında NK hücrelerinin fonksiyonu için önemli olan bazı molekül ve genlerde değişimler söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. Bu değişimlerin saptanması, nedenlerinin bilinmesi, mekanizmalarının çözülmesi AML hastalarının tedavisi ve prognozu açısından önemli olacaktır. Anahtar Kelimeler: Natural killer (NK) hücreler, akut miyeloid lösemi (AML) NKp30, sitotoksite, B7-H6, BAG-6, GAL-3, transkriptom. Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 17025)tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Onkolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-13T10:39:31Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record