Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Gülsüm Aydan
dc.contributor.authorTekin Dal, Bilgehan
dc.date.accessioned2020-01-08T08:06:55Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-12-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21634
dc.description.abstractSome anatomical, histological, and physiological changes occur in the external and middle ear depending on aging. In this study, we investigated the wideband tympanometry results of elderly people and different old age groups and looked for the relationships of the wideband tympanometry results of elderly people with behavioral and electrophysiological (distortion-product otoacoustic emission) test results. In this context, 34 individuals over the age of 65 (60 old ears) were investigated in three subgroups according to the following age groups: Youngest-old (65-74 years), middle-old (75-84 years), and oldest-old (≥85 years). We found that there was a significant difference between the old and young groups for all assessment parameters of the wideband tympanometry measurements (p<0.05). Regarding the elderly subgroups, contrary to expectations, we determined a significant inverse correlation in high-frequency absorbance values in the oldest-old group (p<0.05). In elderly people, we found also a moderate positive correlation between the wideband tympanometry test results and behavioral audiometry and distortion-product otoacoustic emission tests in certain high-frequency fields. The findings obtained in this study showed that the middle-ear transfer of sound functions was more affected in the high-frequency range in the geriatric population and therefore we conclude that the high-frequency sound of transfer characteristics should be taken into consideration during the audiological examination. In addition, the study results indicated that the wideband tympanometry results and behavioral audiometry and DPOAE test results may be used to cross-check in the audiological assessments in elderly people.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGeniş Bant Timpanometritr_TR
dc.titleGeriatrik Vakalarda Yüksek Frekanslarda İzlenen Hava Kemik Aralığın Geniş Bant Timpanometri ve DPOAE Yanıtlarına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYaşlanmaya bağlı olarak dış ve orta kulakta bazı anatomik, histolojik ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu çalışmada, yaşlı bireylerin ve farklı yaşlı gruplarının geniş bant timpanometri sonuçları incelenmiş ve yaşlı bireylerin geniş bant timpanometri sonuçları, davranışsal ve elektrofizyolojik (distorsiyon ürünü otoakustik emisyon) test sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda 65 yaş üstü 34 birey (60 yaşlı kulak); erken yaşlılık (65 – 74yaş), orta yaşlılık (75 – 84 yaş) ve ileri yaşlılık (85 yaş ve üstü) dönemlerine göre üç alt grupta incelenmiştir. Kontrol grubunda 18 – 25 yaş arası 30 genç birey (60 genç kulak) değerlendirilmiştir. Çalışmada, yaşlı ve genç gruplar arasında geniş bant timpanometri ölçüm sonuçlarında tüm değerlendirme parametrelerinde anlamlı fark olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Yaşlı alt gruplarında ise ileri yaşlılık döneminde, belirli yüksek frekans absorbans değerlerinde beklenenin aksi yönünde anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0,05). Yaşlı bireylerde geniş bant timpanometri test sonuçları ile davranışsal odyometri ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyon testleri arasında, belirli yüksek frekans bölgelerinde orta derecede pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular, geriatrik popülasyonda orta kulak ses iletim fonksiyonlarının yüksek frekans bölgesinde daha fazla etkilendiği bu nedenle yüksek frekans ses iletim özelliklerinin odyolojik değerlendirmelerde gözönüne alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışma sonuçları, yaşlı bireylerde geniş bant timpanometri sonuçları ile davranışsal odyometri ve DPOAE test sonuçlarının, odyolojik değerlendirmelerde birlikte kullanılabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-07-12T08:06:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record