Show simple item record

dc.contributor.advisorRakıcıoğlu, Neslişahtr_TR
dc.contributor.authorUzun, Hülyatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:29Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:29Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1593
dc.description.abstractThis study aims to determine the food consumption states and nutritional element deficiency in patients with RA, evaluate the conformability of some anthropometric measurements to standards, and examine the relation of these patients’ nutrition states and physical activity levels to biochemical parameters. The patients (n:71) who were accessed were females between the ages 51.8±7.4. These patients had been having their routine checkups in the related polyclinic and were appropriate for the research criteria. A questionnaire form was used to gather general information about these patients’, their feeding habits and physical activity states. The “individual food consumption” for three consecutive days including one weekend day and the “individual physical activity” for one day were recorded. The patients’ functional states were identified using the “Health Assessment Questionnaire (HAQ)”. Some anthropometric measurements (i.e. body weight, stature, waist circumference, hip circumference and mid upper arm circumference) were made and bioelectric impedance analysis values and handgrip strength measurements were recorded. The biochemical findings were obtained from the patients’ files. It was identified that the patients were diagnosed 10.8±7.9 years ago and had been treated for 9.9±7.7 years. Folic acid (39.4 %) and calcium-vitamin complex were used most as supporting items. The average score of the HAQ was 1.3±0.7. 59.2 % of the patients receive support for their daily chores, and 57.7 % need assistive equipment. The individuals who suffer from heat increase in joints, morning stiffness and nodules had higher HAQ scores compared to those who do not have those problems. The patients skip lunch most (40.8 %). 9.9 % of the patients have normal body weight while 46.5 % are slightly fat, 36.6 % are first degree obese and 7 % are second degree obese. The patients’ waist circumferences were under 80 cm (2.8 %), between 80-88 cm (8.5%) and over 88 cm (88.7 %). 84.5 % of the patients’ waist/hip rate is 0.8 and while 15.5% is below 0.8. The handgrip strength of the patients with normal body weight was found to be higher than those who are fat or obese. The handgrip strength of the patients who have heat increase in joints was found to be higher than those who do not (p:0.009). 50. 5% of the daily energy is obtained from carbohydrates, 32.6 % from fats and 16.8 from proteins. People who run a fever frequently were found to consume less folic acid with food than those who do not (p:0.040). It was observed that the patients who have rashes over joints (p:0.018) and symptoms of tiredness (p:0.016) take more zinc than those who do not. The individuals’ antioxidant intake with diet showed a positive relationship between Vitamin C and hemoglobin (p:0.014), albumin (p:0.007) levels, between β-carotene and liver function tests(p:0.001;0.022), and between total cholesterol (0.043) and CRP (p:0). A negative relationship was found between zinc intake and hemoglobin (p:0.011) as well as hematocrit (p:0.007) levels and between polyunsaturated fatty acid intake and ALP values (p:0.038). The results showed that the individuals who takes polyunsaturated fatty acid a lot run a fever less frequently (p:0.050); and the individuals who have anemia take less oleic acid than those who do not (p:0.050). It was concluded that in the rheumatoid arthritis treatment, the patients should be directed to a dietician in order to reduce the symptoms and increase quality of life, and that the handgrip strength and body analysis methods should be implemented as well as the Body Mass Index, waist and hip circumference measurements.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectRheumatoid arthritistr_TR
dc.titleRomatoid Artritli Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.callno2013/837tr_TR
dc.contributor.departmentoldBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; Romatoid artritli (RA) hastaların besin tüketim durumlarının, diyetsel besin ögesi alım yetersizliklerinin saptanması, bazı antropometrik ölçümlerin standartlarla uygunluğunun değerlendirilmesi ve beslenme durumu ile fiziksel aktivite düzeyinin biyokimyasal parametrelerle olan ilişkisinin incelenmesidir. Yaş ortalamaları 51.8±7.4 yıl olan, ilgili polikliniğe rutin kontrollerine gelen, çalışma kriterlerine uygun 71 kadın hastaya ulaşılmıştır. Genel bilgiler, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarına ilişkin veriler anket formu ile toplanmıştır. Bir günü hafta sonuna gelecek şekilde birbirini takip eden üç günde “bireysel besin tüketim kaydı” ve bir günlük “bireysel fiziksel aktivite kaydı” alınmıştır. Hastaların fonksiyonel durumları, "Sağlık Değerlendirme Anketi (SDA)" ile belirlenmiştir. Hastaların bazı antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi, üst orta kol çevresi) yapılmış, biyoelektrik empedans analiz değerleri ve el kavrama gücü ölçümleri kaydedilmiştir. Biyokimyasal bulgular, hasta dosyalarından alınmıştır. Hastaların, ortalama 10.8±7.9 yıl önce tanı aldığı, 9.9±7.7 yıldır tedavi gördüğü saptanmıştır. En çok kullanılan destek ürünü folik asit (%39.4) ve kalsiyum-D vitamini kompleksi (%33.8)’dir. Sağlık Değerlendirme Anketi skoru ortalaması 1.3±0.7 bulunmuştur. Bireylerin % 59.2’si günlük işlerde yardım almakta ve %57.7’si yardımcı araç gerece ihtiyaç duymaktadır. Eklemlerde ısı artışı, sabah tutukluğu ve nodül şikayeti olan bireylerin olmayanlara göre SDA skorlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Hastalar en çok öğle yemeğini (%40.8) atlamaktadır. Bireylerin %9.9’u normal ağırlığa sahipken, %46.5’i hafif şişman, %36.6’sı birinci derece obez, % 7’si ise ikinci derece obezdir. Hastaların %2.8’inin bel çevrelerinin 80 cm’nin altında, %8.5’inin 80-88 cm arasında, %88.7’sinin 88 cm’nin üzerindedir. Bireylerin %84.5’inin bel/kalça oranı 0.8 ve üstü değerde iken, %15.5’i 0.8’in altındadır. Vücut ağırlığı normal olan bireylerin el kavrama güçleri hafif şişman ve obez sınıfındakilere göre daha yüksek bulunmuştur. Eklemlerde ısı artışı olan bireylerde olmayanlara göre el kavrama gücü daha düşük bulunmuştur (p:0.009). Hastalar karbonhidrat, B12 vitamini, D vitamini, K vitamini, kalsiyum ve demiri gereksinmenin %67’sinin altında almışlardır. Günlük alınan enerjinin %50.5’i karbonhidratlardan, %32.6’sı yağlardan ve %16.9’u ise proteinlerden sağlanmaktadır. Ateşlenmenin sık bulunduğu kişilerin ateşlenme olmayan bireylere göre yiyeceklerle daha az folik asit aldığı gözlenmiştir (p:0.040). Eklemlerde kızarıklık (p:0.018) ve yorgunluk (p:0.016) belirtileri bulunan hastaların çinko alımlarının bulunmayanlara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bireylerin diyetle antioksidan alımlarına göre; C vitamini ile hemoglobin (p:0.014), albümin (p:0.007) seviyeleri, β-karoten ile karaciğer fonksiyon testleri (p:0.001;0.022), total kolesterol (0.043) ve CRP (p:0) arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Çinko alımı ile hemoglobin (p:0.011) ve hematokrit (p:0.007) düzeyleri, çoklu doymamış yağ asidi alımı ve ALP değerleri (p:0.038) arasında ise negatif ilişki bulunduğu gözlenmiştir. Çoklu doymamış yağ asidini fazla alan bireylerde ateşlenmenin daha az olduğu (p:0.050); kansızlığı olan bireylerin olmayanlara göre daha az oleik asit (p:0.050) aldığı sonucuna varılmıştır. Romatoid artritin tedavisinde, semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasında hastaların tanı sonrasında diyetisyene yönlendirilmesi, beslenme durum değerlendirmesi yapılırken BKİ, bel ve kalça çevresi ölçümlerinin yanı sıra el kavrama gücü ve vücut analizi yöntemlerinin kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record